HomeDr. Schaepman in de Tweede Kamer der Staten-GeneraalPagina 28

JPEG (Deze pagina), 455.18 KB

TIFF (Deze pagina), 3.31 MB

PDF (Volledig document), 12.70 MB

l 1
7 ss 5
j vvane niet, dat de invloed van Pius IX, `
van Syllabus en onfeilbaarheid zou zijn voor- ‘
, bijgedreven. Ilet koncilie van 1870 is een ‘
wereldgebeurtenis in ’t leven der volken. De
2 politieke toestand van Frankrijk, de jongste
j breuk tusschen Belgie en ’t Vatikaan, de reak-
g tie, die zich in Duitschland heeft geopen­
baard, zijn voldoende teekenen dc1· tijden. j
Ook ons vaderland zal daarin deelen.
j Daar helpt geen verzwijgen, geen inodderen T
i aan. De beginselen der Kerk en ook die van
f ons staatsleven staan te vijandig tegenover ;
i elkander, dan dat 1ne11 op den duur uit half-
heid en vreeze, uit laf hartigheid en beginsel-
loosheid dat vraagstuk zou kunnen in slaap è
sussen. De tijd zal komen, dat nien ook i11
' ons vaderland zal inzien, dat hiervoor geen ·
wiegeliedjes baten, dat zulke allesbeheersehende
kwesties niet gelijk kinderen door suikergoed
zijn in rust te houden; en zoo om ééne zaak het j
optreden van een man. als dr. Schaepman in de l
'l`weede Kamer een voordeel heeft, dan is het ,
*3 oindat deze man een man uit één stuk, een Q
man van beginsel is, die even weinig als hij in
j zijne geschriften geaarzeid heeft, zij ne beginselen v
luide te verkondigen, ook daar niet zwi_j-
gen zal, waar hij als vertegenwoordiger des ë
volks de rechten zijner Kerk verdedigt. Hij
zal het staatsrechteli_jk bestaan zijner kerk ‘
meer en meer willen bevestigen en versterken .
en al zal ook hij daarin wel inet voorzichtig- A
heid te werk gaan, zijn beginsel zal hij ninnner j
· kunnen verzwijgen. Mogen zijne tegenstan·
j ders dan inet denzelfden overtuigingsgloed,
. ook bij de volledige erkenning der burger- ij
sehapsrechten van den r. katholiek, ninnner i
vergeten, dat onze grondwet, dat palladium ‘
van de gelijkheid aller godsdiensten voor de
1