HomeDr. Schaepman in de Tweede Kamer der Staten-GeneraalPagina 27

JPEG (Deze pagina), 447.07 KB

TIFF (Deze pagina), 3.31 MB

PDF (Volledig document), 12.70 MB

27
niet te verwonderen is, dat in de politiek van
elk land van Europa de kerkelijke kwestie in
den jongsten tijd weder zulke proportien heeft
aangenomen. Oi de liberale partij in ons vader-
land genoegzaam zich bewust is van de histo·
rische beteekenis en daardoor van de macht
van dat eeuwenoude lichaam, mag men be-
twijfelen. Daartoe is niet voldoende juridische
kennis. vvijsgeerige ontwikkeling , geschied­
kundige studie. Maar met dit al moet men
1 uit eigen ervaring den harteklop van het
godsdienstig gevoel der menschheid l1ebben
leeren verstaan, zal men noch ter rechter, noch
ter linker zijde te veel afdwalen bij de oplos-
sing van dat vraagstuk. 'l`er rechter dwaalt
men af, wanneer men den Staat zulk eene
euprernatie over de kerk toekent, gelijk
Bismarck deed in zijne Meiwetten, dat het
godsdienstig leven daardoor in zijn uitingen
wordt lieleedigd. Ter linker, wanneer men,
in den waan verkeerende, dat die oude kerk
geen schade meer berokkenen kan , haar in
alle opzichten vrij laat. Wie weet, met
welke machtige banden in ons oude wereld-
Q deel Europa door de traditie Staat en Kerk
zijn vereenigd, wie ducht voor een algeheele
vrijheid der kerk, die op elk levensgebied
wil ingrüpen. zij van te voren op zijne hoede
tegen eene mogelijke koalitie der jong liberale
E partij en der katholieken , met hem tot leider,
die gezegd heeft: //Vri_j moet de kerk zijn in
? den vollen zin des woords, zonder toezicht,
zonder beseherming."
l Wij wijzen met des te meer nadruk op die
all.erwaarsehi_jnlijkste koalitie, in zake scheiding
van Kerk en Staat, omdat de tijd niet ver
meer af kan zijn , dat die kwestie ook in ons
vaderland meer op den voorgrond treedt. Men