HomeDr. Schaepman in de Tweede Kamer der Staten-GeneraalPagina 26

JPEG (Deze pagina), 443.71 KB

TIFF (Deze pagina), 3.31 MB

PDF (Volledig document), 12.70 MB

l
i
j 26
j dies meer zij? Schenkt zij voorrechten, legt
verneclcringen op ?" Dr. Schaepinan beseft
l zeer goed, dat het vraagstuk tusschen kerk en
j staat een der inoeielijkste problemen is: 1/de
E kringen , waarin beide zich bewegen. raken
j en snijden elkander telkens.” Doch ninnner
{ zal hij toegeven, dat de kerk niet eigeninach­
je tig zou mogen bevelen en verbieden, dat zij
i in haar levenskring niet vrij zou zijn.
[ Wij stellen ons voor, dat vooral deze princi··
i pieelc kwestie van de vrijheid der kerk in T
dr. Scliaepinan een vvelsprekenden verdedi-
l ger vinden zal. Hij moge voor de praktische
belangen zijner kerk niet blind zijn , de wijs-
j geerig idealistische richting van zijn geest
l maakt hein bovenal geschikt tot de verdediging
der beginselen, die toch in elk wezenlijk
politiek debat op den voorgrond moeten
staan en vvaarvan de volkomen scheiding
tusschen kerk en staat, de vrijheid der kerk
schering en inslag zijn zal,
[ Zal hij op dat principieel gebied mannen
je ontmoeten uit de tegenpartij , die den strijd
I niet de noodige kracht tegen hein zul-
j len aangorden? Wij vreezen , dat ook •j
j van liberale zijde velen, niet anders dan j
l de konsekvvente doorvoering van schei­ El
ding tusschen kerk en staat begeeren. Niet
alleen onder de jongeren, in wier orgaan
rzde Vragen des Tijds" menige stem in die §
richting werd gehoord; maar ook onder 5j
de oudere liberalen zijn er zeker , die ·
nieencn, dat het //SCl1l2gW()I'l,,’ van Cavour:
j 1/De vrije kerk in den vrijen Staat" de eenige l
i oplossing van het probleem is. llet is zulk een
schijnbaar eenvoudige en geinakkelijke oplos-
sing. En toch snijden Kerk en Staat zich
telkens dermate op ieder levensgebied, dat het