HomeDr. Schaepman in de Tweede Kamer der Staten-GeneraalPagina 25

JPEG (Deze pagina), 411.41 KB

TIFF (Deze pagina), 3.32 MB

PDF (Volledig document), 12.70 MB

25
_ bus van het jaar 1864 en al zijn stellingen
aanvaardend, moet dr. Schaepman de schei-
ding tusschen kerk en staat als een dier mee-
ningen van den modernen tijd beschouwen,
waarover het anathema moet worden uitge-
sproken. De negatieve en dus dubbelzinnige
vorm, waarin de Syllabus zijne stellingen
uitspreekt, geeft echter den katholiek volko-
men vrijheid , om ze met ’t oog op de ver-
schillende staatkundige toestanden der volken
toe te passen. 'l`ot de brutale toepassing van
de heerschappij van de kerk over den Staat
geeft geen enkel land den Katholiek meer den
moed. Doch al naar mate de invloed der
kerk hooger of lager geschat wordt, naar
die mate wordt de negatieve stelling van
den Syllabus op meerder of minder strenge
wijze opgevat. Voor ons land is het pa-
rool voldoende: De kerk moet vrij zijn.
lloort wat dr. Schaepman in zijne beschouwing
, over de geschriften van Opzoomer, Rauwen·
, hoif en Jorissen (1) over kerk en staat zegt:
/1De kerk behoort vrij te zün. Vrij als kerk ,
dat is als maatschappij met haar eigen recht
en haar eigen bestaan. Vrij in den volsten
en rijpsten zin, zonder toezicht, ook zonder
bescherming, want zij heeft slechts een be-
schermer, den Geest, die met haar is tot het
eind der eeuvven."
Wat dr. Schaepiuan met die vrijheid bedoelt,
blijkt duidelijk uit deze woorden: xxlleeft dc
kerk geen ander gebied, dan dat der alge-
meene en afgetrokken begrippen? Schrijft zij,
als godsdienstige vereeniging , ook wetten
voor, beveelt, verbiedt zij soms? lleeft zij
eigen dienaren, waardigheidsbekleeders en wat
1) Onze Wachter Jaarg. 1876. D1. I.