HomeDr. Schaepman in de Tweede Kamer der Staten-GeneraalPagina 24

JPEG (Deze pagina), 427.25 KB

TIFF (Deze pagina), 3.32 MB

PDF (Volledig document), 12.70 MB

. 1
t
{ 24
i
j vaderland tusschen de radikalen en haar zou- ,
j den verwachten. Nu en dan zgn er in hare
hoofdorganen reeds zijdelingsehe wenken daar-
t omtrent gegeven. Wat haar doel daarmee zijn
j zou, behoeft niet te worden uiteengezet. Door
j middel van het demokratisch element haar
§ nog te zwakke gelederen verste1·ken , dat
? is natuurlijk wat zij begeert. Kwam het
; algemeen stemrecht dan ook in ons Wetgevend
F Lichaam ter sprake, dan zou ongetwijfeld
I aaneensluiting tusschen de beide uiterste par-
; tijen het parool zijn en hoe dichterlijk zich
, dr. Schaepinan ook elders tegen de Connnune,
D het roode spook en den proletariër 1) kon
uitlaten , zi_jn dichterlijke geest zou ook dan
j wel plaats maken voor staatkundige bere-
` kening. Voor de doorvoering van de politieke
idee van het algemeen stemrecht in ons
vaderland zijn wij echter in den eersten tijd j
niet bevreesd. Op het gezond verstand van
; ons volk zal deze fata morgana vooreerst, l
L hopen wij, wel afstuiten. t.
1 Daar is echter een ander punt van zeer
ï stellige overeenkomst tusschen de katholieke
9 fraktie met dr. Sehaepman als leider en dc
jong liberale partij, waartegen het gezond
verstand geen voldoend wapen is, het is
het streven, om de banden tusschen Kerk
en Staat in ons vaderland hoe langer hoe
losser te maken.
Zeker, in het afgetrokkene kan het de wensch
van dr. Schaepnian niet zijn, om de Kerk van de11
Staat geheel te scheiden. Llverig aanhanger
van het Ultramontanisme, vurig geloovige in
f de pauselijke onfeilbaarheid en dus den Sylla-
1) Zie o. a. Onze Wachter, 1874, een artikel
getiteld: De proletariër.