HomeDr. Schaepman in de Tweede Kamer der Staten-GeneraalPagina 23

JPEG (Deze pagina), 433.03 KB

TIFF (Deze pagina), 3.30 MB

PDF (Volledig document), 12.70 MB

j 23
Q medestrijder in den groeten strijd tegen de
· revolutie.
Zacht wat! want die revolutie en wel in
t hare voor ons land meest radikale uiting op
politiek gebied , biedt aansluitingspunten ge-
noeg aan de katholieke partij, voorgegaan en
geleid door een man als dr. Sehaepman, om
in tijd van nood de 28 stemmen te vermeer-
deren, vvaar het zou aankomen op de doorzet-
ting van enkele politieke wensehen. llet
schijnt oppervlakkig wel ongeloofelijk, dat de
‘ uiterste partijen zich immer zouden kun-
ken verstaan, en toch zijn er inzonderheid
twee belangrijke politieke ideeën aantevvijzen ,
die de deinokratie ook elders met het nltramon-
tanisxne heeft vereenigd en die ook in ons vader-
land door hun gemeenschappelijk streven wel
eens in de vverkelijlgheid konden overgaan.
Wij bedoelen het algemeen stemrecht en
de volkomen seheiding van kerk en staat.
Wat het eerste aangaat, behoeft slechts het
voorbeeld van von Ketteler, den vorigen
aartsbisschop van Keulen, te worden geci-
teerd, om ons den band te herinneren
J die er tusschen het ultramontanisnie en het
socialisme bestaat. De ijver van dien beroem-
den kerkvoogd voor de sociale belangen der
volken is van algemeene bekendheid. Ook
het duitsche Centrum is in dit opzicht leer-
zaazn. Al heeit Leo Xlll ook in 1878 eene
encykliek uitgevaardigd, waarin hij de sociale
demokratie met hare genootschappen heeft
veroordeeld ; het algemeen stemrecht, dat voor-
name symbool dier deinokratic , is ill alle
landen, waar het is ingevoerd, ook door de
katholieke partij met te veel gretigheid om-
helsd , niet te veel ijver verdedigd, dan dat
wij geen eensgezindheid op dat terrein in ons