HomeDr. Schaepman in de Tweede Kamer der Staten-GeneraalPagina 22

JPEG (Deze pagina), 448.70 KB

TIFF (Deze pagina), 3.31 MB

PDF (Volledig document), 12.70 MB

‘ j
j 22 I
L
j Schaepman met het vuur en de kracht
zijner geloofsovertuiging in een nieuw licht j
worden geplaatst. En welke ook overigens T
g de afstand zal blijven tusschen zijne en «
E de anti-revolutionaire partij , de r. kath.
l fraktie van 17 leden zal, waar het de i
i schoolwet geldt en op menig ander terrein, T
; waar het godsdienstig leven het staatkundig
~ leven raakt, steeds gesteund worden door de
, 11 antbrevolutionairen.
Ill. ·
Zal dit getal van 28 stemmen niet worden
uitgebreid? Bestaan er niet, zü het ook in de verte,
s aanrakingspunten tusschen de katholieke iraktie
T onzer Tweede Kamer en andere partijen, uit-
genomen de antirevolutionairen. Wij zouden
kunnen spreken Vüll de konservatieve partij,
wier gelederen wel tot een minimum in ons
j wetgevend lichaam zijn gedund, doch die nog
L altijd een belangrijk orgaan bezit in het Dagblad
t van Z.-Holland en ’s Gravenhage. Tegenover
j die partij neemt op dit oogenblik de katholieke
? in den lande eene besliste houding uit de hoogte
aan. Getuige een niet lang geleden geschreven ar- P
T tikel van de T gd 1xSpekulatien." Daarin ziet het
blad medelijdend op de konser vatieve partij neder
en beschouwt het ’t Haagsche blad_ als de laatste
stroohalm , waaraan het konservatisxne zich
te midden van zijne verwoesting nog kan vast-
houden. Toch zouden beide partijen, gelijk
meermalen bij verkiezingen is gebleken, weder-
keerig elkanders hulp niet versmaden en ook dr.
F Schaepman, al zal hij van de beginselloosheid van
i de Dagbladpartü gewagen, met de Tyd zal hij het
weleens zijn, dat er tusschen haar en de ka-
tholieke partij, al het toevallig, in elk
geval een verbond kan bestaan, ook al is zij geen