HomeDr. Schaepman in de Tweede Kamer der Staten-GeneraalPagina 21

JPEG (Deze pagina), 439.16 KB

TIFF (Deze pagina), 3.31 MB

PDF (Volledig document), 12.70 MB

21
de fransehe omwenteling der voorgaande eeuw
een sataniseh beginsel, dat de nnensehheid
heeft afgekeerd van haar geloof en haar God."
Welk een sterk aansluitingspunt vindt
dan de nieuwe vertegenwoordiger ter Staten-
‘ Generaal in de anti~revolutionaire partij! llij
is veel konsekwenter nog a·nti­revolutionair
‘ en daarbij misschien staatkundig genoeg. om,
waar het de belangen geldt zijner kerk,
het dogma ter zijde te laten , het reli-
gieus gemoed alleen te treffen en door den
blik te openen voor het oneindige, tijdelijke
zegepralen te behalen. llet behoeft dus geen
betoog, dat, waar het de schoolwet geldt,
dr. Sehaepman, ten allen tijde , niet de
antbrevolutionairen zal samenwerken, om
de staatssehool te bestrijden. Niettegen-
staande hij nimmer getoond heeft van het
onderwijsvraagstuk eene diepere studie gemaakt
te hebben, zoo gaf hij toch te Aken genoeg-
zaam te kennen, dat hij aan deze alles be-
slissende vraag voor het politieke leven der
volken het hoogste gewicht toekende. 11(Jok wij,
zeide hij daar, hebben een strijd, dien men
1 (lulturkampf noeint, te‘ strijden, het is de
strijd om de school. Men zegt wel , gij hebt t
vrijheid, maar het is eene vrijheid , met de
j beperking , die onze vrije scholen aan dezelfde
> wetten onderwerpt als de staatsschool; wij
j hebben een vrijheid, die ons arm en naakt
laat, terwijl de staatsseholen den minister
van financiën tot bankier en den rijksontvanger
V tot rentineester hebben?
; Geen kwestie derhalve, of dit vraagstuk, dat
thans wel door de invoering der nieuwe wet
tijdelijk ter zijde is gesteld, doch dat niemand
g voor ten volle opgelost zal houden, kan, zoo dik-
j wijls het te berde gebracht wordt, door dr.