HomeDr. Schaepman in de Tweede Kamer der Staten-GeneraalPagina 20

JPEG (Deze pagina), 450.72 KB

TIFF (Deze pagina), 3.31 MB

PDF (Volledig document), 12.70 MB

t
j 20
j van Groen van Prinsterer, komt der katholieke
J kerk ten goede!" Voor het katholiek bewust-
t zijn van dr. Schaepman is de anti­1·evolutio­
naire partij slechts één enkele gebroken licht-
straal van die zon der moederkerk, in welker
i volle warmte en gloed hij zich verkwikken ‘
j kan. Met half medelijdenden blik ziet hij dat
armoedige kuddeke aan, dat de denkbeelden der `
( Hollandsche vaderen zegt te vertegenwoordigen,
; maarfdat in den grooten modern en strüd tusschen
geloof en beschaving een stofje aan de weeg-
t schaal is.
t Deze dingen ons te binnen te brengen ,
kan nu vooral geen kwaad. Want wanneer gij in
j den politieken strijd soms dr. Schaepman
f courtoisie mocht zien bewijzen aan deze anti-
revolutionairen, dan weet gij, dat dit ge-
` schiedt, omdat hun werk slechts der katholieke
i kerk moet ten goede komen , dan weet gij ,
dat de hulp der geloovige tegenstanders niet
i zal worden versmaad, om andere doeleinden
te bereiken. En vergeten wij niet, dat,
f mochten wij, gelijk meermalen reeds ’t geval
I Was, van zulk een tijdelijk verbond weder
i getuige zijn , dr. Schaepman onder de 1
hulpmiddelen zijner welsprekendheid over eéne
t kracht vooral te beschikken heeft, die niet
nalaat, indruk te weeg te brengen bij vriend j
en bij vijand. 1/Dr. Schaepman ­- zoo werd j
terecht in het reeds genoemde artikel in de j
N. Rot. Gt. opgemerkt - is een religieus man.
ln zijn ultramontanisme is iets van den geest
van Joseph de Maistre en van La1nennais.Ilet j
j- zijn geen geleende klanken, geen louter .
l formules, die wij uit zijn mond vernemen,
wanneer hij uit kracht van een hooger begin-
sel protesteert tegen de moderne maatschappij. »
Ook hij ziet met de Maistre en Lamennais in j