HomeDr. Schaepman in de Tweede Kamer der Staten-GeneraalPagina 19

JPEG (Deze pagina), 425.88 KB

TIFF (Deze pagina), 3.30 MB

PDF (Volledig document), 12.70 MB

" 19
felle haat tegen haar en haar instel-
lingen hebben hem altijd belet tot de
kennis van haar wezen door te dringen.
Zijn pen trilt in de vingeren, als hij haar
heeft te vermelden; zijn woord gloeit van
drift. Zijn wapenen tegen haar zijn geen an-
dere dan toorn, verdaohtmaking en ver-
valsehing."
En toch, hoeveel dr. Schaepman ook op
de anti-revolutionairen en hun meester heeft
af te dingen, hoe weinig ook zijn gemoed
geheel vrij kan blijven van spgt, als hij Groen
van Prinsterer’s anti­katholioisme herdenkt,
hoe hij ook het werk van dien staatsman als
met wanhopige onvruchtbaarheid geslagen
acht, toch sprak hij ook deze merkwaardige
woorden: 1/Wat er goeds en heilzaams is in
het werk van Groen van Prinsterer, komt der
katholieke kerk ten goede."
lloort het, o antirevolutionairen in ons wet­
gevend lichaam, met welke boodschap op de
lippen uw medevertegenwoordiger tot u komt.
r1Wat er goeds en heilzaam is in het werk van
Groen van Prinsterer, komt der katholieke kerk
L ten goede!"
Welk een fierheid! Denk u 25 jaren terug
in onze vaderlandsche geschiedenisl Denk aan der
Kalvinisten hoogmoed tegenover Rome. Denk
aan hun kwalijk verbeten toorn over de
rechten, den katholieken medeburgers toege-
kend. Denk aan de dagen van 1853 , en
aan de macht, die hun woord toen ontleende
aan de geloofstraditie van ons vaderland, en
aan den demoedigen toon , waarmede Rome
de weldaden , haar in den schoot geworpen.
aanvaardde. Eu plaats dan daar tegenover
dat woord, met zulk een zelfbewuste fierheid
Onthoezemd: 1/Wat er goeds is in het werk