HomeDr. Schaepman in de Tweede Kamer der Staten-GeneraalPagina 18

JPEG (Deze pagina), 443.65 KB

TIFF (Deze pagina), 3.30 MB

PDF (Volledig document), 12.70 MB

[ is
schillende partijen in de Kamer van de Ka-
. tholieken scheidt? Hoe zou er door den in-
vloed van dezen beslisten Ultramontaan ooit
E eenige toenadering tusschen zijn partij en de
anderen kunnen ontstaan? En zeker, hoe feller
E de katholiek zijn beginsel voorstaat op staat-
T kundig gebied, des te meer moet het snij-
dend verschil aan ’t daglicht treden. Denk
x allereerst. aan de antirevolutionaire partij.
j Mogelijk staan onzen lezers niet meer zoo
duidelijk de woorden voor den geest, door
l dr. Schaepman in de eerste dagen na den dood
van Groen van Prinsterer over dezen veldheer
der anti-revolutionairen uitgesproken. Met
het oog op de publieke rol, die Schaep-
T 1nan thans in den lande vervullen gaat, is
j het goed, ons zooveel mogelijk al züne poli-
i tieke uitlatingen van vroeger en later tijd te
binnen te brengen. ln die schets nu, die
hoofdzakelijk een paralel bevat tusschen Thor-
T becke en Groen van Prinsterer, ontbreekt het bij
§ den schrijver niet aan waardeering van diens
{ persoonlijkheid. Waren beiden waardige tegen-
; standers, het lijdt volgens Schaepman toch
geen twijfel, of Groen van Prinsterer was in j
` V de meeste opzichten de meerdere van Thorbecke.
Als karakter, als man , als persoonlijkheid
staat bij boven den liberalen staatsman. Hij
behoort meer tot het Hollandsche volk en
staat vaster op Hollandschen bodem. De groote
ideeën van Groen zullen niet zoo spoedig
verdwijnen en meer levenskracht toonen ,
dan 1/de eeuwig wisselende zonder geloof." En
j toch in één opzicht verdiende Groen de min-
: dere van Thorbecke te heeten; in zijn haat
tegen de katholieke kerk , tegen de Room-
schen in den lande. xxllij heeit in de kerk nooit
iets anders gezien , dan bijgeloof; zijn