HomeDr. Schaepman in de Tweede Kamer der Staten-GeneraalPagina 17

JPEG (Deze pagina), 425.65 KB

TIFF (Deze pagina), 3.30 MB

PDF (Volledig document), 12.70 MB

17
tholieken nog wezen, die uit afkeer van priester-
heerschappij op politiek gebied aan zijn woord
geen gezag zouden willen toekennen; het getal
liberalekatholieken is in ons vaderland zoo
gering en dr. Sohaepman, die nimmer het
j priesterlijk ambt vervulde, is zoo in alle
opzichten vervverel<.‘lijkt, dat de geschoren
j kruin en de priesterlijke tabbert van dezen
jl Chrysostomus geen beletsel zullen zijn voor
den invloed van zijn woord. Wij hooren
hem reeds in de Tweede Kamer het woord
3 voeren; wij hooren reeds, hoe hij over elk wets-
ontwerp ’tlieht van het dogma zijner kerk
~ doet schijnen, 11oe inzonderheid al die vraag-
stukken, die meer rechtstreeks het leven der
. kerk aanraken, op geheel eigenaardige wijze
door hem _w‘orden toegelicht. En even
l ongerijmd als het klinken zou , wanneer wij
I beweerden, dat binnen kort door de macl1t
van zijn Woord de heerschappij der katholieke
kerk over onzen staat zou gevestigd zijn, even
zeker kan men voorspellen, dat niets door
dr Sehaepman onbeproefd zal worden gelaten
j om door zijn woord de katholieke fraktie
onzer Tweede Kamer een ijzeren muur te
doen worden, waarop elke staatkundige ver- .
zoening met den modernen geest zal af-
stuiten.
II.
Geeft de belangstellende lezer ons het pleit
gewonnen , dat het optreden van Dr. Schaep-
1nan als lid der Tweede Kamer eene groote
reformatie zal teweegbrengen van de katho-
lieke fraktie, minder zal hij waarschijnlijk ge-
neigd zijn, aan zijn optreden eenigen invloed op
de onderlinge verhouding derandere partijen toe
te kennen. Of is het geen afgrond, die de ver-