HomeDr. Schaepman in de Tweede Kamer der Staten-GeneraalPagina 16

JPEG (Deze pagina), 437.44 KB

TIFF (Deze pagina), 3.30 MB

PDF (Volledig document), 12.70 MB

V
là f
It 16
j leden als één man strijden zullen voor
j 11hare" rechten, en die onverholen als eenig
j doelwit van x/haar" streven zal uitspreken, vol-
, ledige toepassing van de vrijheid der kerk,
€ haar door onze grondwet gewaarborgd, of zoo
j noodig, grondwetsherziening, om zijn doel ,
, te bereiken. J
? Men oppert zeker twijfel, of het dr. Schaepman j
, gelukken zal, dien invloed op de katholieke ,
§ partij te kunnen uitoefenen, en door zün geest
en machtig woord haar pal te doen staan voor N
{ alle rechten der kerk En men meent dan j
stellig een vrij recent voorbeeld bij de hand te
hebben, waaruit zonneklaar zou blijken, dat op
r den duur zulke geesten niet in de Tweede
Q Kamer onzer Staten Generaal aan de verwachting
r voldoen. Doch dr. A. Kuiper, dien men hierbij
op ’t oog heeft, is ten dezen opzichte nietmet [
e dr. Schaepman te vergelijken. Beiden staat Q
_ zeker één zelfde doelwit, de heerschappij van e
t de kerk over den Staat, voor den geest. Doch
, de oudere leden der anti-revolutionaire partij
f weigeren in den jongen verwaten drtjver den
opvolger van den grooten Groen van Prinsterer j
g te erkennen. Daarentegen heeft de katholieke
fraktie tot heden in ons vaderland geen enkele
K politieke grootheid gehad, welker schim de
persoonlijkheid van dr. Sehaepman zou kunnen
verkleinen. Dit toch is juist het eigenaar-
dige van deze persoonlijkheid, dat hij, om zoo
te zeggen, de eerste is, die in onze eeuw in
ons vaderland het katholiek idee met volle
kracht in zich belichaamt. Hij moge geestelijke
) zijn 1), ook in Nederland mogen er onder de ka- t
i 1) De formeele kwestie, of volgens de Grondwet
art. 91, dr. Sehaepmau wel zitting mocht nemen
in de Tweede Kamer, laten wij thans in ’tn1idde11.