HomeDr. Schaepman in de Tweede Kamer der Staten-GeneraalPagina 15

JPEG (Deze pagina), 416.73 KB

TIFF (Deze pagina), 3.30 MB

PDF (Volledig document), 12.70 MB

t

15
t
i maakt? Beginselen alleen kunnen dit niet,
j dit kunnen slechts beginselen, die vleesch en
1 bloed zijn geworden in geweldige naturen.
in krachtige persoonlijkheden. Tot heden
werd er te vergeefs door de Ned. katholieken
onder hen naar mannen gezocht, die aan den
adel en den moed van hun geloof tevens die
onmisbare geestesgaven van verstand en ka-
rakter paarden, om leiders te worden, om
de katholieke fraktie der Tweede Kamer tot
een partij te herscheppen en haar zonder om-
mezien alleen naar de beginselen en het
onafhankelijk staatsrechtelijk bestaan der kerk
te doen vragen.
Daar daagt echter thans voor die partij
een licht op, in den krachtigen Ultramontaan.
die het leven zijner kerk en het leven der
moderne wereld met vol bewustzijn mede
heeft doorleefd, die zich wel tot heden met
zijn professoraat in Rijsenburg moest tevreden
j stellen, doch wiens geest, niet door het tralie-
* werk van het seminarie gebonden, een hooge
i vlucht nam en van dat standpunt den ouden
3 en nieuwen tijd wist te omvatten; die alle
g groote acta zijner kerk uit de laatste jaren
i met aanbidding gadesloeg, persoonlijk liet
indrukwekkende concilie van 1870 bijwoonde
en vol bewondering was voor Pius IX, aan wiens
grootheid verscheidene zijner schoonste zan-
; gen zijn gewijd. Hij heeft aan de inblazingen
zijner dichterlijke natuur het zwijgen opgelegd
i en meende eene politieke roeping te hebben.
j En thans staan de deuren van het parle-
Q ment eerstdaags voor hem open. llet duitsehe
centrum zal hem daar als ideaal voor
den geest staan; zijn voorname streven zal
zijn, de katholieke fraktie in een staat-
lj kundige partij te herscheppen, waarvan de