HomeDr. Schaepman in de Tweede Kamer der Staten-GeneraalPagina 14

JPEG (Deze pagina), 444.85 KB

TIFF (Deze pagina), 3.30 MB

PDF (Volledig document), 12.70 MB

i
.
i 14 gi
( E
ik begeerte, om den staatsrechtelljken toestand l
Q van het katholieke Nederlandsche volk te
i verbeteren. Voor leider der Ultramontaansche g
j ’ partij is deze oud-protestant niet in de wieg `
j gelegd. v. d. Hoeven heeft tot nu toe meer
, door mede verdachtmaking van den held
l van Atjeh in de Tweede Kamer uitgeblonken ,
L dan als steunpilaar van een Nederlandsche
, katholieke partij. Zeker, hij behoort tot die
katholieke leden, van wie het genoemde
j artikel uit de Tijd deze getuigenis geeft, dat
zij zeer goed weten, dat de groote katholieke
l beginselen ook op modern konstitutioneel gebied
j als beginselen kunnen gelden. Doch tusschen
dit te weten en daarnaar zijn partij als één
j man te doen handelen, ligt een oneindige
T afstand. Georganiseerd moet de katholieke
partij worden naar dr. Schaepinan’s zeggen.
t Want wat baat het, 1l{l&ll' zijn oordeel, of op
het wachtwoord des priesters de katholieke
J kiezers al hunne zelfstandigheid bij de stem-
j bus ten offer brengen, om op den aangewezen J
j kandidaat te stemmen, als deze kandidaat, I
[ eenmaal opgenomen in de rij der vertegen· j
ï woordigers des volks, toch weder meer naar
tijdelijke inzichten, dan naar de onveranderlij ke
bedoelingen der kerk vraagt. Zeker, uit lt
katholiek staatkundig standpunt is er reeds
veel gewonnen. Geen enkel zoogenaamd libe-
raal katholiek is mee1· in de kamer te vinden. A
Doch de klerikale elementen blij ven verstrooid. j
Waar is dan de man, die deze verstrooide, *
wel gewillige, maar onmaehtige elementen j
, van het katholicisme in de Tweede Kamer
Q der St. Generaal tot die eenheid, die onwrik­ l
bare trouw, die stalen volharding kan bezielen.
j die de Dnitscirkatholieke afgevaardigden van
T Rijks- en Landdag tot een Centrum hebben ge-
l.