HomeDr. Schaepman in de Tweede Kamer der Staten-GeneraalPagina 13

JPEG (Deze pagina), 429.79 KB

TIFF (Deze pagina), 3.30 MB

PDF (Volledig document), 12.70 MB

13
Zeker, het ontbreekthet meerendeel hunner
niet aan een zeer gevestigde anti-liberale over-
tuiging. Maar het zijn gee11 mannen van
geestelijk en zedelijk overwicht. De meesten
hunner zijn enkel provinciale of zelfs alleen
distriktsgrootheden. die in hun onmiddellijken
kring wel uitrnuntten, maar wier politiek
leven wellicht te weinig is ontwikkeld, om
de beteekenis van Home voor den modernen
tijd, toegepast op de staatkunde van ons
vaderland, ten volle te verstaan. Verheyen
is zeker een uitmuntend inspekteun van ’t
lager onderwijs , maar zelfs deze positie moet
hem, ’t zij hij wil of niet, telkens tot den
· vriend van elke regeering maken. Van Nispen
mag een uitstekend jurist zijn, maar staat
evenmin als Borret en van Baar hoog genoeg,
om hootd of leider van een partij te zijn.
Arnoldts en Lambrechts zijn te veel pro-
vinciale grootheden, om van de noodzake-
lijke ontwikkeling van het staatsrechtelijk
bewustzijn der katholieke kerk genoeg door-
. drongenfte zijn. llatfmans acht zich de redenaar
i der partij, doch beseft zoo weinig den ernst
t van het katholiek geloof voor ’t staatsleven, dat
j zijn spreken telkens de hilariteit opwekt.
‘ i De eminentste uit dit 17tal is nog de
afvallige zoon van den beroemden kansel-
redenaar, wiens nagedachtenis door zoo-
velen in den lande wordt gezegend. Het is
hier de plaats niet, om den overgang van
mr. H. des Amorie van der Hoeven tot
het katholiek geloof te beoordeelen. Doch elk.
1 die zijn werkje: xxlllijn terugkeer tot de
{ Kerk van Christus" gelezen heeft en later
á ’s mans politieke loopbaan heeft gevolgd.
zal dien overgang veeleer aan pietistische in-
drukken toesehrijven , dan aan de grootsche