HomeDr. Schaepman in de Tweede Kamer der Staten-GeneraalPagina 12

JPEG (Deze pagina), 439.13 KB

TIFF (Deze pagina), 3.30 MB

PDF (Volledig document), 12.70 MB

i
I 12
jr van anders geen katholiek meer te zijn. Ten
j minste in het openbare leven. Indien het
echter mogelijk is , voor dat verzet nog een
j andere reden te vinden, dan schaamt 111811
Q zich des niet .... Indien 1nen de daden en
I woorden, de redevoeringen en stemmingen
van enkelen onzer katholieke afgevaardigden
nader beschouwt, dan gevoelt men zich ge-
noopt tot de vraag: welke overtuiging hen
j op staatkundig gebied bezielt, welk beginsel
T hen leidt, welken regel volgen. De groote
politieke levensregel dier katholieke afgevaar-
digden is , medegaan niet de regeering. Hierin
ligt voor hen het heil des vaderlands. Iedere
zaak , die niet volstrekt onafscheidelijk met , ·
’ een katholiek leerstuk of levensbeginsel ver-
bonden is, is voor hen beslist door de houding,
die de llegeering aanneemt. Sointijds zelfs
; ponderee1·en ze nog , of kamerleden niet
` kunnen toegeven, wat anderen niet mogen
I toegeven. Dit medegaan niet de llegeering is
j altijd, onder iedere regeering hun leus; zij
I hebben wel liefst een konservatief kabinet, ,
f maar ze kunnen het met anderen ook stellen. ·
De llegeering is voor hen alles. Zij heeft de I
? waarheid, de vvüsheid, het recht, de macht; de j
Ilegeering kan de katholieken gelukkig of ‘ I
ongelukkig maken, voor alles is echter de
llegeering de koe, die melk en boter geeft."
Een zeer vriendelijke schets van onze ka-
tholieke kamerleden is dit waarlijk niet. Een
zeldzame beginselloosheid wordt hun hier
toegekend, terwijl zg worden afgeseheept
j met de woorden: rxllet rampzalige is, dat l
door zulke middelen soms de handeling wordt {
verlamd." De waarheid echter van deze vlij­ i
mende kritiek over het gros der katholieke ver-
tegenwoordigers laat zich moeielijk ontkennen.