HomeDr. Schaepman in de Tweede Kamer der Staten-GeneraalPagina 11

JPEG (Deze pagina), 434.05 KB

TIFF (Deze pagina), 3.30 MB

PDF (Volledig document), 12.70 MB

ll
tig in onze levenskringen arbeidend, voort."
ln die bewoordingen 1) liet dr. Schaepman
zich uit over het gemis van politieke organisatie
bij de katholieken hier te lande. Met het
ideaal der Duitsche centrums-partij voor den
geest, komt hem de kathothieke fraktie onzer
Tweede Kamer vrij onbeduidend voor. Nog
steeds vvil deze van het 1/genadebrood" leven,
dat haar door de machthebbers in den lande
wordt toegeworpen; en al heult zij nietmeer,
‘ gelijk jaren geleden onder Thorbecke’s
, invloed, met de liberale partij, met wortel
j en tak is toch het 1/naar de oogen zien van
g de regeering", niet bij haar uitgeroeid. Onder
den indruk van haar verleden, beoogt'zij
I nog te dikwerf tijdelijke voordeelen; ja zoo
j weinig beantwoordt de katholieke fraktie in
‘ ; onze Tweede Kamer aan het ideaal van de
katholiek staatkundige partü, zooals het Duit-
’ sche centrum. dat b. v. de Tqd van den 1. Meij. l.
in een artikel, zoo niet door dr. Schaepman ge-
schreven, dan toch door hem ïgeïnspireerd, het
volgende oordeel over de toestanden ten onzent
J in vergelijking met dat centrum uitspreekt. 11Wij
" hebben ­- zoo luidt het daar-in Nederland
geen centrum, maar wij hebben toch 17
vertegenwoordigers. Deze 17 vertegenvvoordb
gers zijn, naar het verluidt, op alle groote
. punten een van zin. Zij zijn zelfs zoo
A eensgezind, dat zij het overbodig achten
met elkander de zaken te behandelen
en te trachten tot een gemeenschappelük be-
sluit te komen. Alles fraai 611 goed. In de
werkelijkheid bestaat die eensgezindheid alleen
dan , wanneer het punten geldt, waar tegen
een katholiek zich moet verzetten op straffe
1) Zie ,,de Tij<l" Bijvoegsel van 16 Sept. 1879.