HomeDr. Schaepman in de Tweede Kamer der Staten-GeneraalPagina 10

JPEG (Deze pagina), 446.85 KB

TIFF (Deze pagina), 3.30 MB

PDF (Volledig document), 12.70 MB

l
j 10
dus in de katholieke fraktie verwarring; ook
X hier wacht zij in groepen verdeeld den strijd
af en heeft ieder lid zijn eigen meening, zijn
j eigen beschouwing , zijn eigen politiek , zijn
j eigen manier van zien. Hoort wat dienaan-
~ gaande door Dr. Sehaepman op de katholieken-
vergadering te Aken in het voorgaande jaar
werd gezegd; 11Wij gevoelen, dat bij al het
goede, waarin wij ons verheugen, ons nog
ééne zaak ontbreekt, die gij in groote, in zeer
. groote mate bezit: dat is: de politieke orga- ,
j nisatie. Gij, mijne heeren, staat rondom uwe
oentrums­mannen onwrikbaar en trouw aan- T
j eengesloten; gij treedt bij de verkiezingen
onwrikbaar en trouw voo1· uwe eentrums- g
mannen op; gij staat immer strijdvaardig, {
immer overeenkomstig de eisohen van de natuur
en de wetten van het leven georganiseerd; ,
want gij hebt een eenig hoofd , dat u leidt
en aanvoert .... Wij hebben in Nederland geen F
centrum, wij zijn op politiek gebied wel eens-
gezind, maar niet, althans niet volledig, ge-
organiseerd. Dat ligt aan zekere eigenaardig-
heden; het ligt ook een weinig aan onze
jeugd, want in politiek opzicht zijn wij nog ë
zeer jong. Wel houden wij vast aan onze
vrijheid en zelfstandigheid; wel trachten ook j
wij bij leven en sterven de spreuk te beoefenen: “
In de eerste plaats behoort gij aan God toe _
en na Hem aan het vaderland; maar de lang-
durige verdrukking heeft ons van het politieke `
leven vervreemd. en daar wij van oudsher
alle hoop op hulp van de zijde des Staats
g IIIOGSKGII opgeven, wijl de Staat zich in zekere
mate onzijdig tegenover ons hield, en de
katholieken voor den Staat weinig of niets
beteekenden, zoo hielden wij ons ook van
het Staatsleven verwijderd en leefden, rus-