HomeSchoolartsenPagina 9

JPEG (Deze pagina), 590.30 KB

TIFF (Deze pagina), 5.89 MB

PDF (Volledig document), 35.95 MB

{
_ · uit komen en vooral niet mogen worden gestuit, wijl
het anders naar binnen slaat." En niet alleen de
onontwikkelde arbeider redeneert zoo, ook meer be-
middelden hebben in ’t algemeen een slecht waar-
nemingsvermogen, zien ook de bleekzucht oi klier-
zwellingen hunner doehtertjes niet, die vaak zulke
ernstige gevolgen hebben, of vinden ’t wel gemak-
kelijk als de school haar voor eenige uren van het
toezicht op de kinderen ontslaat, vooral als ’t gezin
wat grooter is -­ overigens een verklaarbare over-
weging.
En als bewijs, dat ouders dikwijls ’t lijden hunner
j kinderen over `t hoofd zien, moge dienen de resul-
‘ taten der schoolartsen in Duitschland bij het onder-
zoek der schoolgaande kinderen.
De jaarverslagen van Mannheim, Halle, Dortmund
e. a., toonen duidelijk a.an, dat bij vele kinderen ver-
schillende afwijkingen aan het licht worden gebracht
waarvan de ouders geheel onkundig waren. ln Halle
bijv. werden aan de ouders mededeelingen gedaan
van April tot November 1908 over de volgende
_ ziekteg evallen :
Bloedarinoede . . .130 _ Oogziekten ..... 439
Hartlijden .... 22 O<>l`Zl(bl{'E(‘l'1 ..... 249
Longlijden .... 182 Neus, keelziekten . .
Breuken ..... 72 Klieren ..... 5
Huidaandoeningen Zenuwziekten . . . 9
incl. ongedierte . . 104 Diversen ..... 9
Ruggegraat, ledematen 90
Een totaal van 1736 gevallen.
49% werden met succes behandeld, 17 % zonder re-
sultaat en van 34 % kon met zekerheid geen resul-
taat worden vastgesteld.
Hededeelingen uit Dortmund, een stad van onge-
veer 180.000 inwoners, bewijzen hetzelfde en wel,
dat in het geheel van de normale scholen, dus met
uitzondering van de scholen voor achterlijke kinde-
ren, 8418 zieke kinderen opgespoord door den
schoolarts, verdeeld werden als volgt: