HomeSchoolartsenPagina 8

JPEG (Deze pagina), 633.91 KB

TIFF (Deze pagina), 5.89 MB

PDF (Volledig document), 35.95 MB

tl
4
l
i 6
ï durende zorg zijn voor ons geneeskundig staatstoe­ E ·
j zicht en de sociale hygiëne hier een zware taak te "
vervullen heeft, evengoed moet in de school-1naat-
schappij, waar de kans op besmetting zoo groot is,
? door een der zake kundig medicus, het toezicht ge-
; regeld worden uitgeoefend, besmettelijke kinderen
è worden geïsoleerd, en gecontroleerd worden als her-
stellende kinderen de school weer wenschen te be-
, zoeken.
; Dit alles behoort tot den taak van den schoolarts
j en ’t is een gelukkig verschijnsel, dat de tegenwoor-
jg dige onderwijzers, paedagogen en philologen den
I schoolarts dringend wenschen en hem evengoed een ,
j plaats iin de school toekennen als den onderwijzer '
j zelf.
j De paedagoog voor de geestelijke ontwikkeling van
j ’t kind, de schoolarts voor ’t lichamelijk heil en den
j aard van ’t onderwijs afhankelijk stellen van zijn
; gezondheidstoestand.
j Deze samenwerking kan niet anders dan onze jeugd
j ten goede komen en den weg effenen tot een betere
{ inrichting van ons lager onderwijs. _

De opvatting, dat de ouders wel zorgen kunnen
t voor ’t lichamelijk welzijn hunner kinderen. kan in
l ernst niet gemeend zijn. Ouders zijn in ’t algemeen
slechte waarnemers op dat punt en voornamelijk de
lj minder ontwikkelden.
De ouders van kinderen onzer volksscholen zijn
· niet de aangewezen beoordeelaars van afwijkingen
t bij hun kinderen - zoowel de tijd als de kennis en
t het begrip daarover ontbreekt hen ten cenennmle.
De vrouw des huizes, die ’t meest zich met de
opvoeding der kinderen moet belasten. kan niet zien
t of een kind bijziendc of verziende is, ruggegraats-
t verkroinming of begin van tuberculose heeft: is niet
t in staat een besmettelijke haarziekte van z.g. klier-
stoffen te onderkennen, weet ook niet of een huiduit-
slag tot een infectiezickte behoort, of veinst het niet
5 te weten in ”t belang van haar nering of om de last.
ä iVat heerscht op oorheelkundig gebied een gevaar-
l lijke misvatting, een loopend oor geldt bij velen voor
ä een gunstig teeken, zoodat ,,dc klierstoffen er
l
i
ä
t
£

ä
t