HomeSchoolartsenPagina 7

JPEG (Deze pagina), 609.33 KB

TIFF (Deze pagina), 5.87 MB

PDF (Volledig document), 35.95 MB

t
5
derwijs niet volgen en behooren categorisch te xxor-
den bijeengebracht. Zoo heeft Mannheim nog een
_ rubriek bij elkaar gebracht, die staat tusschen de
achterlijken en de normalen; dat is een rubriek, die
omvat kinderen, die om een of andere reden niet
geheel in de normale school mee kunnen en toch
, niet thuis behooren bij de aehterlijken of zwakzin-
nigen.
Deze rubriek is onder gebracht in een afzonder-
lijke school (Förderklassen) en werkt voortreffelijk.
‘ Niet zelden komt het voor, dat leerlingen, die aan-
vankelijk het onderwijs niet volgen konden. later
j weer op de normale school konden invallen en die
` met goed resultaat ten einde konden loopen.
Dit svsteem heeft natuurlijk groote voordeelen, het
houdt de normaal ontwikkelden niet noodeloos op,
terwijl ’t onderwijs toch voor de minder begaafden
onvruchtbaar zou zijn.
lle school wordt door de ouders zeer terecht aan-
gezien als een plaats waar kinderen ziekten op doen.
De kinderen van de lagere school voornamelijk, zijn
f op een leeftijd, dat besmetting gemakkelijker
optreedt dan op latxeren leeftijd, ten deele door inni-
I ger contact, zooals dat bij kinderen gewoonte is. ten
. deele omdat de kinderen op dien leeftijd gevoeliger
· voor infectie zijn en nog niet innnuun voor verschil-
lende infectie ziekten. zooals op lateren leeftijd.
De groote groep van kinderziekten, deels offi-
ciëel besmettelijk, deels officieel-niet, doch practisch
zeer besmettelijk is een onderwerp van voortdurende
studie van den schoolarts. en behoort wel tot de
gewichtigsten.
Niemand ontveinst zich de berg moeilijkheden, die
hier bestrijding in den weg staan: de wijze waarop
deze uit den weg te ruimen zijn, is voorloopig een
uiterst lastig probleem en verdient een groote mate
van belangstelling, zoowel van de zijde van het on-
derwijzend personeel en schoolautoriteiten, als van
de zijde der medici. Hier wordt dus verlangd een
gestadige samenwerking tusschen schoolarts, huis-
artsen en onderwijzers. Evengoed als in de maat-
schnppij de epidemische ziekten een bron van voort-