HomeSchoolartsenPagina 6

JPEG (Deze pagina), 669.21 KB

TIFF (Deze pagina), 5.87 MB

PDF (Volledig document), 35.95 MB

! t
:
1
t
g 4
S De volkshygiëne heeft recht van bestaan. Het volk
; begrippen over gezondheidsleenbij te brengen is de
f plicht van elke overheid. i
‘ En is het dan geen plicht, een groot deel van ons
i volk, de toekomst van onze natie, de schooljengd.
j in die hygiënische denkbeelden op te voeden? De
1 school is een onderwijsinrichting, de belangen van .
ï het onderwijs moeten dus in de eerste plaats gediend,
i maar daarmee staat in het nauwste verband een re-
j gelmatig onderzoek, of dat onderwijs voor elk kind
nuttig en vruchtdragend is en of ’t onderwijs niet t
§ in sommige omstandigheden op enkele individuen
verkeerdelijk inwerkt. ,
t Het schoolgaand kind brengt een groot decl van
i zijn bewust leven in de school door, juist in een tijd
dat het geestelijk en lichamelijk gevormd wordt.
5 De school, als onderwijsinrichting, biedt dus tevens
de mogelijkheid, den leerling op te voeden in volks-
' hygiëne, hem vroeg te leeren, wat hij oud moet doen.
g De verouderde opvatting, dat de school slechts
§ dient het kind een dosis geleerdhcid toe te dienen.
Q mag niet langer gehuldigd; naast de geestelijke ont- T
j wikkeling moet de lichamelijke staan en wanneer die
à beide hand in hand gaan, kan daaruit voor kind en
g staat iets goeds geboren worden. I
Q De schoolarts heeft hier toe te zien in hoeverre .
‘ lichamelijke gebreken bijzondere opmerkzaamheidxer- ·
dienen en in hoeverre die gebreken hiet kind moeten
vrijstellen van een of ander onderwijsvak.
{ Voor een gezond kind, dat de school bezoekt, moet
ï gezorgd worden, dat het gezond blijft en niet ziek
Y wordt. Daarvoor is voortdurende controle noodig.
3 Een ziek kind of gebrekkig kind mag of de school
f . niet bezoeken, of zoodanig, dat naast intellectneele
ë ontwikkeling ook geneeskundige behandeling of voor-
3 zorgen mogelijk zijn.
, En aan zoodanige zieke kinderen, die ’t gewone
onderwijs niet kunnen volgen, moet gelegenheid ge-
" geven worden, daarin op andere, bijzondere wijze te
voorzien. Dat zijn de psychisch minder ontwikkel-
den, de z.g. achterlijke kinderen en de zwakken.
klierachtigen, gebrekkigen en dooven.
Al deze kinderen kunnen het gewone normale on-