HomeSchoolartsenPagina 59

JPEG (Deze pagina), 566.82 KB

TIFF (Deze pagina), 5.89 MB

PDF (Volledig document), 35.95 MB

ii
I
t
t
[
t
t
t
l
1
tlPEbLl.t1H'l`Sl’ELl§ ICN SPt)lä'l`
l
E
{ zijn zoowel uit een 1a·g1z=it1S<­1i als uit een paeda-
t gogiseh oogpunt sterk aan te bevelen.
t Een geregelde liehaamsoefening in de open lueht
; . werkt versterkend en stalend op het jeugdige liehaam.
Alsde spieren worden ingespannen, dan versnelt zirh
de ademhaling, het bloed gaat vlugger eirenleeren, en
l niet de ontwikkeling der spieren gaat een ontwikke
ling van verschillende organen hand in hand. lle
l versehillende balspelen in de eerste jeugd, de meer
samengestelde takken van sport op lateren leeftijd,
t ze oefenen behendigheid en vlugheid, opmerkzaam-
t heid en energie: de sport oefent niet alleen het li-
t ehaam, ze oefent ook deu geest. Ze geeft een gezonde
naijver en nuttige eerzuelit en wat van zoo groote
beteekenis is, vooral voor de volksseholen. het houdt
Q den jongeling op later leeftijd terug van de gevaren
t der verveling en leeglooperii. de aleohol en de
ä sexueele uitspattingen.
De beteekenis van kinderspel en sport is grooter
l dan de meeste ouders denken. men is bevreesd, dat
l de liefhebberij voor alles wat sport is, afbreuk
i doet aan het leeren der kinderen. Dit moge nu in
enkele gevallen waar zijn, het nut dat de sport
stieht is veel grooter dan het nadeel in enkele ge-
vallen.
Maar bovenal onze volksjeugd. die op versehillen-
de plaatsen op de seholen zelfs uitgesloten is van
gvnmastiekonderwijs, onze volksjengd, die door haar
minder gunstige levensonistandigherlen ook uitgesloten
is van de meer kostbare takken van sport. als erio-
ket, tennis, roeien enz., die moet in de eerste plaats
het bereikbare spel beoefenen, en de gelegenheid
hiervoor moet hun door de overheid geboden wor-
den. Met ingenomenheid zie ik de volksvtretbalver-
eenigingen verrijzen, die de vrije middagen in stede
van in drankhuizen, in liet veld doorbrengen.
De liefde voor de sport, het nut der ll<'hil3iIllSt)(Bl·t·
’t
,1
l