HomeSchoolartsenPagina 57

JPEG (Deze pagina), 618.45 KB

TIFF (Deze pagina), 5.91 MB

PDF (Volledig document), 35.95 MB

ät
‘t
jt
ït
55
jl
allerergsten, de idioten. geheel afgescheiden en in
het idiotengesticht geplaatst.
Het is van belang de achterlijke, de zwakzinnige
kinderen geregeld in hun ontwikkeling te volgen. en
j gedurende hun geheelen schooltijd alzoo een door-
j loopende ziektegesehiedenis bij te houden - zoodat
It psychiaters later eventueel een leiddraad hebben. om
een gegeven geval te kunnen beoordeelen.
Alvorens evenwel een kind naar de school voor
je achterlijke kinderen te verwijzen, moet men zich wel
nauwkeurig bewust zijn van de groote beteekenis,
_ die voor het kind zulk een besluit heeft.
Het merk ,,aeh·terlijk", dus geestelijk minderwaar-
dig, drukt het kind gedurende zijn geheele leven, en
daardoor tot geen zelfstandig handelen in staat
é wordt geacht.
De school voor achterlijke kinderen behoort te zijn
een inrichting ter intellectueele opvoeding van gees-
telijk minder ontwikkelde kinderen. die wel degelijk
j nog te ontwikkelen zijn, zij het dan ook in geringe
j mate.
7; Gewoonlijk kan men in het eerste schooljaar met
H zekerheid nog niet beslissen, of het kind in een der-
gelijke school behoort, in de meeste gevallen moet
men dat eerste jaar afwachten; al komt het voor.
j dat het voor het kind beter geweest zou zijn reeds
g dadelijk bij de acliterlijken te zijn ingedeeld.
Zooals gezegd, geeft doofheid dikwijls aanleiding
ï een kind op de school voor achterlijken te plaatsen.
daarom moet steeds het gehoor onderzocht worden
vóór een beslissing wordt. genomen. aangezien deze
j kinderen daar geenszins thuis behooren.
j Evenmin behooren er de idiote kinderen, al komt
j het voor, dat er enkelen onder worden gevonden --
j dit komt gedeeltelijk omdat de grens tusschen im-
beciel en idioot zoo moeilijk te trekken is en ook
wel omdat de ouders dikwijls een kind niet naar
jj het idiotengesticht willen zenden en het liever als
jt achterlijk zien betiteld.
tt De oorzaken voor de aehterlijkheid der kinderen
j zijn zeer verschillend, doch alcoholisme der ouders
schijnt wel een zeer groote rol in dezen te spelen.
i