HomeSchoolartsenPagina 56

JPEG (Deze pagina), 639.94 KB

TIFF (Deze pagina), 5.91 MB

PDF (Volledig document), 35.95 MB

i `E" E
lt a
t t
t
1
ii
i
ti
‘ ACHTEHLIJKE KINDEREN
l l
t W-­‘ i
* a
l De kinderen van de normale scholen, die geestelijk t
I minder ontwikkeld zijn, behooren op een afzender- i
[ lijke school te worden onderwezen.
9 Aan die minder begaafde kinderen,waaronder vele, ij
die hereditair belast zijn, moeten andere eischcn g
worden gesteld, dan aan normale. . it
Op de normale volksscholen zijn deze zwakzinni-
` gen 11iet thuis, de aanwezigheid der normaal ont-
wikkelde kinderen intimideert hen, maakt hen schuw
. en de tijd in de school doorgebracht gaat voor deze
á kinderen nutteloos voorbij - de kinderen geraken
t meer en meer achter en komen ten slotte met veel E
§ jongere kinderen in dezelfde klasse. 1
I Dit is zoowel voor de normale alsook voor de j
aehterlijke kinderen een ongewenschte toestand. j
t Ook hier heeft men weer verschillende graden van J
t achterlijkheid, en aan de schoolorganisatie der stad ’;
S Mannheim komt de verdienste t‘oe, hierin een sehei­ jj
; ding te hebben gebracht.
j Er zijn kinderen, die door langdurige ziekte aan-
j! vankelijk met hun tijdgenooten niet mee kunnen of j
‘ voor bepaalde vakken geen aanleg bezitten, doch
i, niet bepaald, tot de zwakzinnige kinderen kunnen j
J worden gerekend. Deze kinderen worden te Mann· E
· heim in afzonderlijke scholen gebracht en worden
if daar in overeenstemming met hunne geestelijke ga- f
j_ ven onderwezen, doorloopen slechts een 6-jarigen
ï cursus in plaats van 8, maar leeren in dien tijd j
meer dan op de gewone school in 8 jaren.
§ De schoolarts heeft dus in overleg met de onder- j
wijzers in de eerste plaats deze kinderen af te 2
F scheiden en de overige werkelijk zwakzinnige kin- jj
Q deren aan de hand van een schema van Zichen te ii
f onderzoeken en te verwijzen naar de school voor jt
E achterlijke kinderen. t
· In de groote stichting ,,Franz Sales Haus¤" bij
i Essen zijn van deze achterlijke kinderen weer de ïj
i
l
V