HomeSchoolartsenPagina 55

JPEG (Deze pagina), 589.43 KB

TIFF (Deze pagina), 5.92 MB

PDF (Volledig document), 35.95 MB

t
l
53
J zooveel niogelijk onderwezen 0111 het evenwiohts-
jl zintuig te oefenen -11et is 11.l. bekend, dat bij vele
dooven dit zintuig, als men het zoo noemen wil,
sterk geleden heeft, o111dat de booggangen van het
inwendige oor als zetel hiervan worde11 aangezien.
Het op een li_j11 loopen is ee11 experiment, dat
jï gemakkelijk kan worden genomen 611 waaruit blijken
èg zal, dat vele dooven links en rechts van de11 streep
` afwijken.
á _ De kinderen zitten i11 de11 vo1·1n van een hoefijzer
t 0111 den oiiderwijzer hee11 e11 moeten dagelijks hllllllü
ä plaatsen onderling verwisselen, 01n op deze wijze l1et
. aflezen van het gezicht van alle zijden te kunnen
1 bestudeeren. Het oog 1ll()(3t dus zoo geoefend wor-
(lGll, dat het een gedeelte van de taak van het oor
I kan over11e1nen.
Het VO1‘1TlCll van lïlällliêll e11 niedeklinkers gaat
tl gepaard niet bepaalde geziohtsuitklinkkiiigen. Alle
__l deze verschillende uitdrukkingen moet `toog leeren
t onderscheiden.
1 Voor het onderwijs aa11 deze doove kinderen wor-
de11 dus zeer bijzondere eigenschappen verlangd -
t de onderwijzer, die hiervoor ill aanmerking Wilko-
, inen, moet zeer speciaal daarvoor opgeleid zijn en
· moet behalve elementaire kennis van het gehoor-
orgaan e11 de ziekten er van, vooral de physiologie
1 van de11 spraak, de spreekstoornissen, gebarentaal.
i kinderpsyehologie 611 doofstoniinen onderwijs grondig
1 hebben bestudeerd.
J Na afloop der schooljaren worden passende advie-
j zen gegeven met het oog op de keuze van een be-
roep; e11 vele handwerken kunnen lllêl goed gevolg
j gekozen worden, afhankelijk van den graad va11
e doofheid, de algemeene ontwikkeling en d(?ll aanleg
i van (lêll leerling.
Zoo kan op doelinatigen grondslag, niet kundige
O11(lCl`VljSl{1‘àCht­@Il, een dergelijke school, onder des-
kundige leiding, te11 zegen strekken van een groot
gedeelte der lijdende menschheid.