HomeSchoolartsenPagina 54

JPEG (Deze pagina), 662.41 KB

TIFF (Deze pagina), 5.92 MB

PDF (Volledig document), 35.95 MB

il t
tl

t
52
(nn dit niet zekerheid te kunnen uitmaken is een
. langer waarnemen van het kind noodig en op de *1
= school voor dooven kan dit altijd na korteren of ,
» langeren tijd worden beslist - het is dan steeds nog
E tijd het kind op een school voor achberlijken te gi
plaatsen als dit noodig mocht blijken.
§ Doove zwakzinnige kinderen behooren dus op de
I school voor achterlijken door speciale doofstommen- *
I teeraars te worden onderwezen.
Verder moeten de oandidaat-leerlingen voor doo- j
g ven4onderwijs nauwkeurig door den oorarts onder-
zocht worden en h·oe in een gegeven geval de gehoor-
ï scherpte zal moeten zijn om nog op de normale i
ë school te kunnen blijven, hangt van tal van om- .
§ standigheden af en moet geheel aan het oordeel van t
, dien specialist worden overgelaten.
, Doove kinderen, die eenmaal worden aangewezen.
’ het dooven onderwijs te volgen, worden verder niet tx
5 naar den graad van doofheid in afzonderlijke groe- *
, pen bijeengebracht. .
j Wanneer eenmaal een school voor slechthoorende pj
E kinderen zal zijn opgericht, is het zeer waarschijn- M
‘ lijk, dat een gedeelte der kinderen, die nu in doof-
§ stomnieninriehtingen zijn geplaatst, daar kunnen f
E worden ontslagen en ondergebracht worden in de
§ school voor doove kinderen. Zoo is vastgesteld, dat .
E van de Duitsche doofstominenseholen, waar 6689 t
leerlingen onderzocht werden, 2803 voldoende ge- o
g hoorrest bezaten.
j Ook kan het voorkomen, dat kinderen, die sedert
`; een paar jaren het doovenonderwijs volgen, weer i
voldoende hooren, om verder op de normale scho- t
len te worden opgeleid, zij kunnen het onderwijs in
de overeenkomstige klassen der normale scholen zon- T
i der moeite volgen.
«
t Het speciale onderwijs op de school van slecht-
i hoorende kinderen bestaat dus uit de aeustiselie
oefeningen, de ontwikkeling dus van de gehoorrest, '
j de articulatie resp. intonatie, dat is dus voortdu-
` rende eorre<·tie van het spreken en eindelijk het at-
; lezen van de lippen.
j Bovendien wordt ook handarbeid en handigheid
i
t