HomeSchoolartsenPagina 53

JPEG (Deze pagina), 607.41 KB

TIFF (Deze pagina), 5.89 MB

PDF (Volledig document), 35.95 MB

I

is

El
ll
tt
·l
gl 51
tl
De kinderen verstaan letterlijk alles, antwoorden
jj zeer correct op de vragen die gesteld worden, en
verstaan zeer goed de foutieve antwoorden door de
jj anderen gegeven.
lj Aan den onderwijzer uit de hoogste klasse, een
Q man met zwaren knevel en baard, die op gewone
wijze onderwijs in geschiedenis gaf en vragen stelde,
‘ lj was het in het geheel niet te merken, dat hij hier
lj doeeerde voor een klasse met bijna absoluut doove
kinderen - de aard van het onderwijs was geheel
lj dezelfde als in de overeenkomstige klasse der nor-
lj male scholen.
gl Het onderwijs heeft er zoo geregeld, zonder ver-
heffiing van stem of overdreven articulatie plants, dat
l ook de toehoorder uit geen enkel verschijnsel kan
§ bespeuren, dat hij hier in een klasse van dooven is
aangeland.
t Ook het onderwijs in natuurkunde werd door een
j ander gegeven op volmaakt dezelfde kalme wijze.
ä De klassen zijn niet zoo uitgebreid als de normale,
anders zouden aan de onderwijzers te groote eisehen
‘ worden gesteld en zou toch het onderwijs langer
l moeten duren.
j Een klasse van 10 leerlingen wordt gemakkelijk
j door een leeraar bearbeid, zoodat het gewone leer-
l plan kan worden gevolgd.
Zoo zijn deze kinderen. dank zij het speciale
§ onderwijs, in hun later leven niet meer aan een
Q isolement prijs gegeven, dat leidt tot versuffing en
l verstomping; integendeel zij nemen vol belangstelling
, deel aan hetgeen om hen heen gebeurt en zijn zeer
l bruikbare krachten in verschillende vakken.
.§ Bij het kiezen van die kinderen, die voor een
speciaal onderwijs voor dooven in aanmerking ko-
· men, moet hoofdzakelijk gelet worden of de kinderen
normaal van aanleg zijn, opdat zij niet. wat menig-
maal gebeurt, op scholen voor achterlijke kinderen
terecht komen.
Kinderen van 53-7 jaar, die doof zijn, maken
licht den indruk achterlijk te zijn, omdat hun doof-
heid hen veel tot zwijgen noopt of althans tot zeer
gebrekkig spreken, en omdat ze in ontwikkeling bij
andere kinderen van denzelfden leeftijd achterstann.
l