HomeSchoolartsenPagina 52

JPEG (Deze pagina), 652.79 KB

TIFF (Deze pagina), 5.89 MB

PDF (Volledig document), 35.95 MB

M-. I
nl
t
ll
I
'l
So ë'
t
buizen zij11 bevestigd, die weer in twee vertakkingen
zijn gedeeld, voor elk oor van het kind één.
Dit onderwijs door dit geluid versterkend appa- F
raat Illïlg niet te lang voortgezet worden, omdat het t
de kinderen een onaangenaam gevoel in de ooren E
geeft, en zij er niet te veel aan gewennen mogen, j
doeh juist. voldoende om hen het begrip intonatie
niet te doen verliezen. . {
· Er waren kinderen 111=et zeer gering gehoor, die E,
nog veel muzikaal gevoel hadden behouden en vrij jt
zuiver een bekende melodie konden voorzingen, ter-
wijl zij zelf daarvan toch niets konden verstaan.
De leerkrachten zijn alle onderwijzers van doof- tt
stonnneninriehtingen en die zich dus geinakkelijk de
gewijzigde methode kunnen eigen 111aken.
`roeger werd algemeen toegepast de anlytisebe
; nu meest de synthetisehe methode.
i Men begint met klanken te doen onderscheiden. t
§ dan die kla11ke11 llltif medeklinkers te verbinden, dan l
g eenvoudige en later meer samengestelde woorden te
i spreken en vervolgens de kleine meest gebruikte zin-
ïg nen in de gewone spreektaal te uiten. Deze hebben
· voor het dagelijkseh leven voo1· allen de grootste t
waarde. t
E Omdat enkele medeklinkers moeilijk van de lippen
Q zijn af te lezen, heeft 1nen daar vroeger wel hand- j
i bewegingen 1nee verbonden, maar dit was eigenlijk t
meer een gooehelkunstje en is van geen waarde. De t
1; mensehen. waar 111011 i11 de praktijk 1nee te doen
Q heeft, kennen deze bewegingen niet, een onvolkomen 3
1 verstaan zou het gevolg zijn, zoodat liet onderwijs j
{ meerendeels nutteloos zou zijn.
; Het is gebleken, dat door veel oefening, vooral ,
j op (l(‘ll sehoolleeftijd, het gezielitsvermogen bij het -‘
lippen lezen zoo ontwikkeld wordt, dat het de fijnste .
I llll&lll('(‘Il i11 den stand der lippen, hetzij en taee,
_= hetzij .en profil. kan onderscheiden.
ln de twee hoogste klassen, kinderen dus van 12
à lïi jaar, hebben het zeer ver gebracht in het van
ij de lippen lezen, zelfs al wordt fluisterend gespro-
ke11 of sleelits mimiek uitgevoerd, doch de onder-
, wijzer spreekt in den gewonen <·onversatietoon, vol-
komen zooals normale kinderen worden onderwezen.
` t
t I
t