HomeSchoolartsenPagina 50

JPEG (Deze pagina), 653.56 KB

TIFF (Deze pagina), 5.88 MB

PDF (Volledig document), 35.95 MB

n- " i
gé .
t
L 48
. op de school voor doove kinderen in toepassing .
ii gebracht. j
Daarnaast evenwel het afzien van de lippen, het J
·· verstaan dus van het gesprokene langs‘optischen weg; .
_; een scherp gezichtsvermogen is daarom een eerste pj
vereischte. in
.Kinderen, die doof zijn geworden, moeten zoo
spoedig mogelijk onderricht ontvangen, zoowel in ”
j het hooren als in het afzien van de lippen; dat is .
. namelijk het gunstigste oogenblik; de herinnering
j aan gehoorsindrukken ligt hun nog versch in het
j geheugen.
Zijn deze indrukken, zooals zoo dikwijls o·p den ”
_ kinderleeftijd, spoedig vervaagd en verdwenen, dan g
is het oneindig veel moeilijker en is de waarde van
het onderwijs veel geringer.
j Een afzonderlijke school voor slechthoorende kin- i
E deren nu is te Berlijn sedert een paar jaren geopend -
en staat onder leiding van D. Reinfelder, een pae­ i
dagoog, die zich sedert vele jaren theoretisch en §
praktisch bezighoudt met het onderwijs aan doove
kinderen. j
Naast zeer veel wetenschappelijk werk, dat van j
i zijn hand is verschenen, heeft hij in de laatste jaren jj
Q praktisch zeer schoone resultaten bereikt.
a Het leerplan dezer ,,hoork1assen" is geheel het- Q
‘ zelfde als de gewone normale school, doch voorloo-
< pig ontbreken daaraan de twee hoogste klassen, om-
j dat men gelooft, dat een 6-jarig onderwijs (de ge-
g. wone lagere scholen hebben een S-jarigen cursus)
E voor doove kin-deren voldoende wordt geacht, eene
, opvatting waar Reinfelder zelf niet mee tevreden is. Y
i Het resultaat is, dat de kinderen na een 6­jari­ H
i gen cursus volstrekt niet achterstaan bij de overeen- j
komstige leerlingen der normale scholen; wel een i
§ bewijs, welke schoone vruchten de toegepaste methode ‘
.§ dragen kan, en dat doove kinderen, die in de ge- r
wone lagere school vrij wel vruchteloos het onder·
wijs bijwonen, niet aan hun lot behoeven te worden
y ; overgelaten.
Alleszins duidelijk blijkt het daar, dat kinderen ä
t` met zeer gering gehoor, een gewone spreektoon kun- i
li?
‘V
"
1
ä t
Y .1
r t