HomeSchoolartsenPagina 5

JPEG (Deze pagina), 584.50 KB

TIFF (Deze pagina), 5.85 MB

PDF (Volledig document), 35.95 MB

WrAttOll St]Ht)t)LAlt'l`S|E P
Hoewel deze vraag in den tegenwoordigen tijd
overbodig mag genoemd worden, blijkt het toch uit
de discussies in verschillende gemeenteraads-vergade-
ringen gevoerd en de besluiten daarin genomen, dat
men over het begrip schoolhvgiëne nog zonderlinge
denkbeelden heeft en nog steeds niet overtuigd is van
de noodzakelijkheid den medicus in de school toe te
laten.
Enkele gemeenten zijn er toe overgegaan school-
artsen aan te stellen, doeh de wijze waarop deze hun
taak moeten uitoefenen. is bijna overal gebrekkig en
de arbeid, die zij tot stand kunnen brengen, onvol-
doende.
lllanneer wij een kijkje nemen bij onze Oostelijke
naburen en zien, hoe daar al reeds een vifftiental
jaren aan het groote vraagstuk der schoolhygiöne
wordt gewerkt, dan zal men moeten toegeven, dat
hier in Nederland al bedroefd weinig tot stand is
gebracht.
Dit nu is niets nieuws, Nederland is een conser-
· vatief land en aleer men overgaat tot ingrijpende ver-
anderingen, op welk gebied ook, moet allereerst met
klemmend betoog van alle zijden op de groote nood-
‘ zakelijkheid zijn gewezen, moet met onverflauwde
hardnekkiglieid op hetzelfde aanbeeld gehanierd wor-
den een reeks van jaren.
Een deel van onze bewindsmannen is te eonser-
vatief. om in een verandering iets goeds te kunnen
zien. een ander deel, dat wel iets voelt voor een
heilbrengende verbetering, schrikt terug voor de
groote kosten aan zulk een verandering verbonden.
Het instituut der sehoolartsen heeft nog niet die
sympathie, die het verdient; voor een groot deel door
onbekendheid. En toeh. vroeg of laat. moet ook hier
komen, wat reeds elders bestaat, de tegenstand zal
afnemen met het verdwijnen der al te conservatieve
elementen.