HomeSchoolartsenPagina 49

JPEG (Deze pagina), 647.62 KB

TIFF (Deze pagina), 5.87 MB

PDF (Volledig document), 35.95 MB

47
achterlijke kinderen gebracht, terwijl ze daar in het
geheel niet thuis hooren en door doelmatig onder-
« wijs behoorlijk ontwikkelde menschen hadden kun-
nen worden, en nu armzalige schepselen zijn, die
van al het hen omgevende weinig gezonde voor-
stelling hebben, van het genot, dat muziek en zang
kan verschaffen, verstoken zijn, van de samenleving
geïsoleerd en voor alle betrekkingen ongeschikt en
onbruikbaar.
Deze droevige toestand, waarin doove kinderen
gedoemd zijn hun gansche leven te blijven, heeft de
volwassen dooven, die uit eigen ervaring weten, wat
doove menschen missen moeten, aanleiding gegeven
een bond voor sleehthoorenden op te richten.
Deze bond beoogt naast bestrijding van de kwak-
zalverij, die in deze materie maar al te welig tiert,
ook doeltreffende opleiding van het doove kind, voor
een passende werkkring en bovendien door cursus-
sen met methodisch onderricht, zooals op de scholen
voor doove kinderen, voor volwassenen, die daar-
voor in aanmerking komen, te honden.
Reeds 20 jaren geleden verkondigde Prof. Urbant-
schitch de stelling, dat bij de meeste doove en doof-
stomme kinderen een rest van gehoor is overgeble-
ven of aanwezig is. Hij baseerde op die gehoorrest
zijn methode, die stomme kinderen tot sprekende in-
dividuen te maken.
Hij ontwikkelde door gestadige oefening en taai
geduld, die rest van gehoorsfunctie door middel van
een harmonica met verschillende toonshoogten.
Een toon werd voortdurend krachtig opgewekt
zoolang tot het kind opmerkzaam werd, dan werden
· achtereenvolgens hoogere en lagere toonen, door ver-
schillende tongen, aan het instrument ontlokt, zoo-
lang tot het kind ten slotte het verschil in hoogte
wist te doen uitkomen.
Daarna . werden klanken en eenvoudige woorden
voorgezegd en nagesproken en eindelijk korte bruik-
bare zinnen.
V Dit beginsel nu, de dikwijls zeer kleine rest van
gehoor te ontwikkelen, de zenuw te prikkelen tot
hoogere activiteit, wordt nu bij de ondcrwijsmethode