HomeSchoolartsenPagina 48

JPEG (Deze pagina), 683.82 KB

TIFF (Deze pagina), 5.87 MB

PDF (Volledig document), 35.95 MB

_-· ‘­­--i-----­l.­­».......-.-i-..-......---.- ..,.h,_,_ ,_._,_, Y. _ _._____
il
._ 46
ë spreekuur van den oorarts, als het kind zich sterk
; moet inspannen om te hooren.
s Men is dan licht geneigd het kmd gunstiger ge- _
j hoor toe te schrijven dan het in werkelijkheid heeft.
Een normaal, gelijkmatig onderwijs in de gewone
x school is voor zulke kinderen totaal onvruchtbaar.
daar de draad van het onderwijs steeds wordt ver-
l broken.
Voor deze kinderen is speciaal onderwijs noodza-
kelijk.
T De kinderen, die de gewone conversatie of onder-
wijsspraak in het geheel niet verstaan en slechts
p door luider toespreken het gesprokene begrijpen, en
ïg de kinderen, die ook de luidgesproken woorden niet
€ begrijpen, al deze kinderen nu moeten in een bijzon-
t der soort school worden ondergebracht om. onderwijs
te ontvangen van leeraren, die daarvoor speciaal
, zijn opgeleid.
Een gewone klasse voor normale kinderen, waar
ï het doove kind speciale voorzorgen moet nemen om
i zooveel mogelijk van het gesprokene te verstaan,
L door te zitten op de voorste bank, door gehoorbui-
’ zen e. a., is toch ten slotte zeer ongeschikt voor
, een doof kind om geregeld onderwijs te kunnen
g volgen, want niet alleen moeten de kinderen van
t den onderwijzer, ze moeten ook van elkanders goede
= of foutieve antwoorden leeren en bovendien, al kan
j het kind als het zeer begaafd is, de geheele school
, ailoopen, staat het in de maatschappijhulpbehoevend.
omdat het niet geleerd heeft andere menschen te
ä verstaan
j De meeste doove kinderen echter zijn niet in staat
hiaten, gapingen, niet gehoorde woorden of zinnen
door eigen combinatievermogen aan te vullen, daar- ’
E voor ontbreekt hen gewoonlijk ’t verstand en zijn de
moeilijkheden voor den kinderlijken geest te groot.
i. Het onderwijs wordt hierldoor illnsoir, het kind
jj houdt op zich in te spannen, geeft toch verkeerde
antwoorden en wordt daardoor ook door den on-
·, derwijzer verwaarloosd; zoo gaat het bergaf tot het
g kind zonder eenige belangstelling in de omgeving
versuft en veistompt. ·
jp Dergelijke kinderen worden in een inrichting voor
l,.
l
l
l