HomeSchoolartsenPagina 46

JPEG (Deze pagina), 698.06 KB

TIFF (Deze pagina), 5.90 MB

PDF (Volledig document), 35.95 MB

44
j Het ware dus zeer te wenschen, dat van de zijde
Q der ouders, zoowel als van de zijde der huisartsen
voor alle ooraandoeningen een grootere belangstel- .
ling werd aan den dag gelegd, en bedacht werd,
j dat elke oorettering tot verlies van gehoor en zelfs t
{ tot volslagen doofheid kan leiden.
Dikwijls worden wel raadgevingen verstrekt om
ooraandoeningen te voorkomen en zeker kan in dit
opzicht ook veel worden gedaan, maar tegen veel
moet ook weer dringend gewaarschuwd worden.
f Het al te veelvuldig gebruik van neusdouches bij
elke verstopping van den neus moet sterk ontraden
worden, maar al te licht kan door een verkeerde W
slikbeweging vocht uit de neus in de Eustach·iaan-
sche buis geraken, in de trommelholte komen en
= ontsteking geven. l`
I Het harde snuiten, met dichtdrukken_ van beide
neusgaten gelijktijdig, is eveneens gevaarlijk - door
de hooge luchtdruk in de neus, terwijl alle openin-
`f gen gesloten zijn, kunnen maar al te gemakkelijk ä
slijmdeeltjes in die buis komen en dezelfde verschijn­ j
selen geven. j
3 Adenoide vegetaties, zeer dikwijls de oorzaak der -‘
ooretteringen, moeten tijdig verwijderd worden - en
chronische neusaandoeningen behandeld worden. H
t Zoodra nu eenmaal een oorontsteking is opgetre-
3 den, moet men deze door deskundigen laten behan-
E delen en voortdurend doen controleeren. ‘
l Gaat een ettering jaren en jaren voort, dan is er 1
l niet alleen een groote kans. dat het gehoor geheel
L vernietigd zal worden, doch ook het leven is voort-
; durend in groot gevaar.
; Het is bekend hoe dicht bij het inwendige gehoor-
orgaan de hersenen gelegen zijn - hersenvliesont- j
stekingen en hersenabscessen zijn helaas geen zeld- ·ä
g zaamheden.
H Er zijn vele ooraandoeningen, waar ook de oor- j
arts, niettegenstaande al zijn ten dienste staande
jï kennis en hulpmiddelen, geen verbetering kan be- 4
E reiken, maar dit mag allerminst een reden zijn voor
[ den behandelenden huisarts, volgende gevallen zelf E
met oordruppels of uitspuiting te behandelen, wan-
j` ‘ neer hij zichzelf niet geheel competent acht. j
j t
j tt
t r ïl
l _t
ti
ä