HomeSchoolartsenPagina 45

JPEG (Deze pagina), 656.62 KB

TIFF (Deze pagina), 5.91 MB

PDF (Volledig document), 35.95 MB

43
en het algemeen welzijn van den patiënt hooger
stelt dan persoonlijke ijdelheid.
De opvatting, zoowel onder leeken als helaas ook
nog onder vele practiseerende geneesheeren, dat een
oor, dat loopt, maar moet blijven loopen, omdat dan
` het lichaam van kwade sappen wordt gereinigd, is
nog heden ten dage zeer verspreid.
Elk oorarts kan deze ervaringen uit de praktijk
tt bevestigen.
Elk arts nu is gehouden tegen deze wanbegrippen
tt met kracht op te komen en de menschen de groote
l beteekenis van elke ooraandoening onder het oog te
g brengen.
Voor zelfs de geringste oogziekte is de patiënt
bezorgd, een schade aan het oog vervult hein met
Ԥ angst voor het verlies van zijn gezichtsvermogen --
{ maar een Yveel ernstiger aandoening van het oor
L wordt verwaarloosd, niemand ziet het en aan moge-
ëg lijke doofheid wordt niet gedacht.
T Nu is het volkomen waar, dat het verlies van het
Q gezicht, van het vermogen om dingen te onder-
, scheiden nog bedroevender is dan het verlies van
het gehoor, maar doof zijn is een veel grooter on-
geluk dan de meeste menschen met normale ooren
wel gelooven kunnen. __
Na het doorstaan van infectieziekten worden alle
organen gewoonlijk aan een nauwkeurig onderzoek
on­derworpen - hart, nieren, longen, huid en inge-
wanden, doch wanneer niet door heftige pijnen de
opmerkzaamheid op het oor wordt gevestigd, denkt
men gewoonlijk daar aan niet, vooral bij kleine
kinderen, ontbreekt dikwijls elke aanwijzing, die de
j_ attentie van omgeving of medicus op het oor kan
doen vestigen.
Een afwijking op een onzer oogen valt een ieder
dadelijk op en kan dus niet ontkend worden: een
vermindering van gehoorscherpte wordt zoolang mo-
gelijk verzwegen -­ men schaamt er zich over, voor
doof of hardh.oorend te worden aangezien - zon-
lang het nog maar eenigszins gaat, wil men er
liever niet over spreken en men geeft liever een
totaal verkeerd antwoord, dan ruiterlijk te erkennen.
dat men een vraag niet verstaan heeft.