HomeSchoolartsenPagina 44

JPEG (Deze pagina), 689.09 KB

TIFF (Deze pagina), 5.91 MB

PDF (Volledig document), 35.95 MB

r 42
ä holte naar het middenoor verloopt, en door voort-
schrijden gemakkelijk de trommelholte kunnen berei-
.5 ken, waar ze ontsteking en etterophooping veroor-
Vf zaken. Pijn en later doorbraak van het trommelvlies
zijn de gewone gevolgen. H et lo o p en de o or
is ontstaan. ‘
Tal van infectieziekten, mazelen, roodvonkj long-
ontsteking, influenza, diphtherie, kinkhoest, bof etc.
hebben als naziekte dikwijls ooretteringen tenge- lj
volge.
i Al deze ooretteringen behoeven dringend behande- l<
X ling en deze noodzakelijkheid is nog steeds niet tot j
het bewustzijn der meeste menschen doorgedrongen. g
Q · De oorheelkunde is een zeer stiefmoederlijk bedeeld
jl vak, en de meeste artsen, die de academie verlaten
en zich in dat vak niet willen specialiseeren, be- jï
* kommeren zich weinig om een tak van wetenschap, rï
l dat niet tot de verplichte examenvakken behoort- _
het gevolg is, dat de meeste artsen in de praktijk *3
gaan, zonder de beteekenis van adenoide vegetaties =
en ooretteringen in hun verstrekkende gevolgen te [
te kennen. «
‘ Men heeft wel eens gehoord, dat men van het
gehoororgaan maar liever af moet blijven, want dat
er allicht door behandeling schade kan worden aan-
, gericht. Deze gulden (l) regel wordt door velen
” maar al te gaarne gevolgd.
De huisartsen kunnen in dit opzicht zooveel nut
stichten; niemand verlangt van hen in den tegen-
woordigen tijd, dat ze in elk onderdeel der genees-
j kunde volkomen thuis zijn ­ vakken, die speciale
techniek en speciale kennis vereischen, kunnen niet
E door elken huisarts worden beoefend ­- en het kan *‘
niet van elken huisarts gevergd worden. dat hij van
elk onderdeel, waarvoor specialisten bestaan, een
· voldoende instrumentarium bezit.
j Evenmin zal het den practicus schaden, of zijn
i prestige benadeelen, wanneer hij ruiterlijk de men-
jè sehen zijn onvoldoende techniek en gebrekkige ken-
g nis van zulk een speciaal vak voorhoudt. Integen-
deel, het bewijst, dat die medicus de volle verant-
j xvoordelijkheid van zijn adviezen en behandeling voelt
l
l

l