HomeSchoolartsenPagina 41

JPEG (Deze pagina), 670.77 KB

TIFF (Deze pagina), 5.91 MB

PDF (Volledig document), 35.95 MB

39
lijke, zwakke en tuberculeuse kinderen maar al te
dikwijls verborgen blijven en eerst voor den dag
komen als het kind pijnen krijg·t of kreupel wordt.
Adenoide vegetaties, de z.g. woekerin-
gen in de neuskeelholte, die een ieder kent, doch'
niet altijd weet te herkennen.
Dit euvel, dat de kinderen vaak achterlijk maakt
en doof, geeft veel kans op onherstelbare ooretterin-
gen en blijvende doofheid, moeilijke ademhaling cn
versuffin g.
Huidziekten, en vooral van het behaarde
hoofd, waardoor ze dikwijls aan alle waarneming
ontsnappen, zijn dikwijls zeer aanstekelijk, ik be-
hoef slechts te wijzen op ’t kwade hoofdzeer ( favus)
waarbij de haren voor altijd verloren gaan.
Oogziekten. Een groot gedeelte van de
schoolkinderen lijdt aan afwijkingen van `t normale
` gezichtsvermogen, verziendheid en bijziendheid komen
in verschillende graden voor, en omdat verziend-
heid door sterkere inspanning der accomodatie kan
gecorrigeerd werden, blijven althans geringe graden
, van verziendheid, door den lijder zelf geheel onop-
gemerkt.
Deze overinatige inspanning dcr accomodatie kan
leiden tot voortdurende hoofdpijnen, waardoor de
lust tot leeren, het vermogen om op te letten ten
zeerste gestoord kunnen worden.
Vele schoolartsen hechten daarom groote beteeke-
nis aan het opsporen van geringe graden van ver-
ziendheid; bijziendheid komt eerder voor den dag.
terwijl ook scheelzien gewoonlijk niet lang verbor-
gen blijft. Ook dit scheelzien kan leiden tot verlies
van het gezichtsvermogen van een oog. Doordat het
kind last van dubbelbeelden kan hebben, begint het
één oog uit te schakelen en met één oog te tixeeren.
Het andere gaat dan door niet gebruiken langzamer-
hand te gronde.
Door een deel der schoolartsen wordt niet zooveel
waarde aan deze brekingsafwijkingen gehecht, om-
dat in de arbeidersklasse het aanschaffen van brillen
dikwijls een onoverkomelijk bezwaar is, wanneer
voor zulke kinderen niet gedaan kan worden om hen
te helpen, wat heeft het dan voor nut de brillen
voor te schrijven.
z