HomeSchoolartsenPagina 40

JPEG (Deze pagina), 666.98 KB

TIFF (Deze pagina), 5.91 MB

PDF (Volledig document), 35.95 MB

jg Vast te stellen of een kind tuberculose heeft is
dikwijls een moeilijke taak en alleen den schoolarts.
rg die geregeld het kind in observatie houdt, kan het
Q gelukken met zekerheid een diagnose te stellen.
En hierligt de geheele bestrijding
der tuberculose. ‘
Bij het kind, dat de ziekte in den aanvang ver-
toont, waar het regeneratievermogen groot is, is het
dankbare arbeidsveld ter bestrijding.
3 Onze nationale vereenigingen ter bestrijding der
i tuberculose streven er voor een groot deel naar. de
omgeving van tuberculeuzen voor besmetting te be-
waren, de zieken zelf een frisch ruim verblijf te
verschaffen, algemeene hygiënische maatregelen aan
* te bevelen, enz. enz., maar van nog grooter belang
is het, de kinderen in hun ontwikkelingsleven na te
. gaan en daar de eerste kiemen der gevreesde ziekte
5 op te sporen en te verdelgen.
Hier moet de schoolarts de helpende hand reiken,
, en wanneer algemeen het verplichte onderzoek van
t alle, ook oogenschijnlijk gezonde, kinderen plaats
heeft, dan kan met succes deze volksziekte bestrcden ·
worden.
Dan slaan staat, gemeenten en liefdadigheidsinstel-
. lingen de handen ineen en zenden de kinderen, die
_ het behoeven, naar herstellingsoorden, boschscho-
i len, zeehospitiën, enz.
Van de overige ziekten, die dikwijls voor ouders
en onderwijzers onopgemerkt blijven, komen in aan-
merking:
H artlij den onder verschillenden vorm, of als
gedeeltelijk verschijnsel van algemeen lijden, bleek-
zucht, of als organisch gebrek.
Het is van het grootste belang, dat een dergelijk
lijden tijdig wordt herkend, opdat het kind vrij worde
. gesteld van lichaamsinspanningen, gymnastiek enz.
, Geringe graden van ruggegraats-
I. v e r k r o m m i n g, dikwijls eerst waarneembaar als
ii het kind zich· geheel ontkleed vertoont. Hier kan
{ tijdige heilgymnastiek, rekkingen enz. veel onheil
[ voorkomen.
j G e w r i c h t s fl a n d oe ningen, die bij zieke-
i
r
l
I
l
r
l
1