HomeSchoolartsenPagina 39

JPEG (Deze pagina), 661.80 KB

TIFF (Deze pagina), 5.91 MB

PDF (Volledig document), 35.95 MB

37
Hoofdzakelijk waren kinderen van 11-14 jaar
aangetast.
Zuigelingen vertoonen weinig neiging aan tuber-
culose te gronde te gaan, doch deze neiging stijgt
tot het laatste schooljaar gestadig.
Het vrouwelijk geslacht vertoont grootere disposi­
tie voor tuberculose dan het mannelijke.
Uit het feit, dat 50% der schoolgaande kinderen
een positieve v. Pirquet’sche reactie geven en toch
betrekkelijk weinig kinderen waarneembare verschijn-
selen van tuberculose aanwijzen, volgt reeds de on-
miskenbare neiging tot genezing, die dan ook op
dien leeftijd groot is, zooals uit de lijkopeningen is
gebleken.
Dat dus sommige schoolartsen een zoo gunstig
cijfer konden vaststellen moet aan verschillende om-
standigheden worden toegeschreven, en wel in de
eerste plaats aan het verschil in opvatting, wat
onder tuberculose wordt verstaan.
v Rekent men hier slechts die gevallen toe, die
werkelijk manifest zijn, waar reeds klinische ver-
, schijnselen van tuberculose der longen aanwezig zijn
g en waar een z.g. open tuberculose bestaat, dan is
te het percent­g«edeelte uiterst klein.
Y Doch rekent men er ook toe, en dat behoort toch·
" zonder twijfel te geschieden, de serofulose, de klier
tuberculose en alle latente vormen, die zich vaak
achter bloedarmoede en algemeene lichaamszwakte
verschuilen, dan moet men tot geheel andere uit-
komsten geraken.
I Serofulose wordt algemeen als een infantile vorm
‘ van tuberculose beschouwd en ook Steinhaus in
L Dortmund vond 50 % tuberculose van alle kinder-
T ziekten op den schoolleeftijd.
Het is de domineerende ziekte onder de school-
jeugd en dit is eerst na de invoering der school-
artsen aan het licht gekomen.
Ook Roeder zegt, dat de gevallen van beginnende
tuberculose en tuberculeus verdachte longverschijnse-
len meer voorkomen dan men tot nu toe geloofde,
omdat de schoolarts slechts gelegenheid heeft ze
waar te nemen en de behandelende geneesheer ze
zelden ter behandeling krijgt.
I