HomeSchoolartsenPagina 36

JPEG (Deze pagina), 682.99 KB

TIFF (Deze pagina), 6.09 MB

PDF (Volledig document), 35.95 MB

" l
t
z
tg ‘ en
ben soms de ziekte al onder de leden en kunnen in
die incubatietijd aanleiding tot verdere besmetting in
de school geven.
Hoe moeilijk het is, tegenover dit onverantwoor-
eï delijk handelen op te treden, ligt voor de hand.
Veel kan hier van de huisartsen afhangen en ook
van de onderwijzers, die oogenblikkelijk moeten laten
Qi onderzoeken, waarom een kind van de school weg-
blijft - een geneeskundig attest moet alsdan dadelijk
worden verlangd.
j Te Dortmund heeft op dit gebied een onderzoek
plaats gehad, waartoe 10 practiseerende artsen be-
reid gevonden werden. Het bleek, dat 31 kinderen _
f aan roodvonk leden, tterwijl hiervan bij de overheid
t geen melding was gemaakt; 7 broertjes en zusjes
tt uit één familie, waar roodvonk heerschte, bezochten
de school, en zelfs 3 kinderen, die zelf aan rood-
vonk leden, zaten met een flinken huiduitslag in de
` schoolbanken.
Typ hus heeft als schoolziekte minder beteekenis:
’t is bekend, dat typhusbesmetting door drinkwater ol
melk het lichaam binnendringt en dan in het spijs-
verteringskanaal aanleiding tot soms zeer ernstige f
jj infectie geven kan.
* Vtïanneer faecaliën geregeld met een desinfectie- T
middel worden overgoten, linnengoed en alles wat
Q met uitwerpselen kan in aanraking zijn geweest.
ontsmet wordt, dan is het gevaar voor besmetting
> gering.
it Voor de school heeft dus typhus niet de groote
ij beteekenis der andere infectieziekten, tenzij het drink-
ft water op een of andere school te wenschen over-
gt laat, zooals op dorpen hier en daar ’t geval is, of »
tp ook als een ontbijt met melk op school wordt ver- *
ft schaft, zal die melk uit onverdachte bron moeten
komen, en daarover eventueel controle moeten wor-
den uitgeoefend.
Van de overige infectieziekten heeft nog beteeke-
i nis de z.g. meningitis cerebro-spinalis epidemica, die
g in de laatste jaren weer meer van zich heeft doen
t hooren en waartegen het Geneeskundig Staatstoe-
E zicht met kracht optreedt, zoodat van een epidemie
t
t
t
t
t
t
t
t
t
E