HomeSchoolartsenPagina 33

JPEG (Deze pagina), 571.90 KB

TIFF (Deze pagina), 6.13 MB

PDF (Volledig document), 35.95 MB

i

E
INFECTIEZIEKTEB.
i Onder de ziekten der schoolgaande kinderen nemen
de infectieziekten een zeer voorname plaats in. Yan
a deze besmettelijke ziekten zijn slechts een drietal
, officieel en wel tvphus, roodvonk en diphterie ~ de
= anderen, vooral mazelen en kinkhoest, die, zooals
i bekend, praktisch zeer infeetieus zijn, behoeven vol-
ï gens de wet niet tot de besmettelijke ziekten te wor-
« den gerekend.
fi Er is van medische zijde herhaaldelijk op de
wensehelijkheid gewezen, vooral de mazelen weer
onder de officieel besmettelijke ziekten op te nemen,
F omdat de gevolgen van mazelen in vele gevallen
t niet zoo onschuldig zijn als door de meeste ouders
wordt aangenomen ­- voornamelijk in de twee eerste
levensjaren zijn mazelen gevaarlijk en de gevolgen
van mazelen, hoofdzakelijk de longaandoeningen. zijn
niet zoo zeldzaa.m als gewoonlijk wordt geloofd.
ln verscheidene huisgezinnen worden ten tijde van
een mazelenepidemie alle kinderen in een kamer
samengebracht, om de gelegenheid voor besmetting
zoo gunstig mogelijk te maken; het gaat dan in één
moeite door. Dit is een zeer verkeerde opvatting en
vindt ook voor een deel zijn grond in de houding
van het geneeskundig Staatstoeziicht, dat zich aan
mazelen niets laat gelegen liggen, als niet tot de
officieel besmettelijke ziekten behoorende.
De groote moeilijkheid bij de bestrijding is gele-
{ gen in het feit, dat een kind reeds ten tijde der
. ineubatie, dus vóór het eigenlijk ziek is, een ander
kind besmet.
Ook kinkhoest is een infectieziekte, die bijna steeds
epidemiseli optreedt, en voor de familieleden bij uit-
stek kwellend, wijl men zoo hulpeloos daarbij staat:
dikwijls is kinkhoest een gevolg van mazelen, en
deze beide gaan vaak in elkaar over. De dikwijls
lange duur der ziekte is een ware plaag voor de
arme kinderen.