HomeSchoolartsenPagina 32

JPEG (Deze pagina), 663.27 KB

TIFF (Deze pagina), 6.13 MB

PDF (Volledig document), 35.95 MB

‘ i
zäo g
2 tusschen de uren niet mogelijk is; voornamelijk in
Q den winter is dit na -1 uur een groote moeilijkheid. {
Q Gevolg is geen of zeer gebrekkig schoonmaken
der lokalen.
Het voormiddagonderwijs geeft gelegenheid aan de,
, kinderen, onder leiding der onderwijzers, voor lirhaams- ï
. oefeningen in de buitenlucht.
ln VVurtenberg is bij ministerieel besluit vastge- g
{ steld. dat lichaamsoefeningen in den namiddag ver- 1
Y plichtend zijn. `
Te láonigsberg, waar vroeger het 5 uur-n1orgen- Q
t onderwijs was ingevoerd, is men daarvan afgewc-
­ ken, doch in den laatsten tijd is men weer tot het ,
. vroegere systeem teruggekeerd, ook op Berlijnsche ,
scholen is dit hier en daar door de groote afstan- jj
è den ingevoerd.
. De bedoeling is na elk uur een kleine pauze te
Q houden en na het 3e uur een grootere pauze, waarin E
J de kinderen tevens gelegenheid hebben eenig voedsel i
‘ te nuttigen.
; Men is algemeen van meening, dat een dergelijk
ë systeem stalend op het jonge geslacht zal inwerken
# en krachtiger mannen en vrouwen zal geven
Men heeft wel eens aangevoerd, dat het huiselijk
S leven zou lijden onder het vooriniddagonderwijs, de
‘ kinderen zouden thuis komen als de vader weer
g vertrokken is naar zijn werk, maar dit bezwaar mag
;_ praktisch niet zoo gewichtig genoemd worden, aan-
gezien de man toch gewoonlijk in grooten haast
E zijn maal gebruikt en nauwelijks den tijd heeft even
5 uit te rusten. Deze rust zal grooter waarde hebben
1 als de kinderen niet thuis zijn, dan wanneer ze ge-
j lijktijdig met den vader het huis binnenstormen. -
i Voor de allerjongste kinderen, die de school voor {
. `t eerst bezoeken, is de tegenwoordige inrichting van _
· het lager onderwijs ongeschikt. t
Kinderen van 5 of 6 jaar, die nooit te voren
gewend waren aan een zittend leven, mogen niet 5
a 6 uren daags in een schoollokaal worden opge-
, sloten. Dergelijke jonge individuen moet men het
i eerste schooljaar hoogstens 3 uren bezighouden, en
, daarvan slechts een deel hersenarbeid laten verrichten.
i Op deze wijze zal. minder insnannend, hetzelfde
g resultaat bereikt worden.