HomeSchoolartsenPagina 31

JPEG (Deze pagina), 634.07 KB

TIFF (Deze pagina), 6.10 MB

PDF (Volledig document), 35.95 MB

29
ning getroosten om voortdurend nieuwe begrippen in
. zich op te nemen, zijn associatiebanen zijn nog niet
ontwikkeld, het kost hem groote moeite die verschil-
lende voorstellingen en begrippen te verwerken,
zoodat hij onwillekeurig verstrooid raakt en geheel
H belangeloos, zonder deel te nemen aan hetgeen er
voorvalt, op zijn plaats zit.
Hiermede is reeds rekening gehouden bij het vast-
stellen van de verschillende onderwijsvakken.
jï De vakken in de late morgenuren zijn van dien
l aard, dat weinig geestelijken arbeid wordt gevorderd,
waardoor bij de kinderen een herstel van de ps-
chische verinoeienis intreedt - een herstel echter
niet groot genoeg om in de namiddaguren, wanneer
de maaltijden ook in dien tusschentijd zijn gehou-
den, het kind tot inspannende arbeid zijner hersenen
geschikt te maken.
Bovendien zijn ook de kinderen van het afleggen
der dikwijls groote afstanden lichamelijk vermoeid.
Kraepelin, Key, (`iriesbach, Richter, Kemsies en
anderen hebben uitgebreide onderzoekingen gedaan,
. door middel van rekenopgaven in verschillende uren,
door meting van de aanrakingsgevoeligheid en der
spierkracht.
Zoowel de gevoeligheid der huid alsook de spier-
kracht zouden bij geestelijke en lichamelijke ver-
moeidheid afnemen.
Hierop baseeren zich de aesthesiometer van
Eulenburg en de ergograaf van Mosso. ·
Het resultaat was, dat het vermogen om iets tot
stand te brengen afneemt met het aantal uren, be-
steed aan geestelijk werk: dat pauzen kleine herstellen
geven, doch dat deze herstellen bij ’t begin van het
namiddagonderwijs ontbreken, de meeste fouten in
den namiddag worden gemaakt en de kinderen zeer
snel vermoeien, terwijl het vijfde uur van het voor-
middagonderwijs zonder nadeeligen invloed is.
Ook wordt nog aangevoerd, dat het ziektecijfer
grooter is op scholen, waar namiddagonderwijs
wordt gegeven; Schmid-Monnard is tot deze uit-
spraak gekomen op grond van uitgebreid onderzoek.
Een practische grond voor de voormiddagsehool-
uren is de gelegenheid tot reiniging der lokalen, die
‘C`*°‘
° ·5
* . =•=
4 .. _ . ..

.. M ra ?- il,
`ï` :·;ï:.:f7"