HomeSchoolartsenPagina 30

JPEG (Deze pagina), 614.50 KB

TIFF (Deze pagina), 6.10 MB

PDF (Volledig document), 35.95 MB

E
' Stll{00L”l`l.lDEA.‘ ` ' `
De paedagogische zijde van dit vraagstuk is hier
j te lande reeds herhaaldelijk ter sprake gebracht,
l doch ook de medici hebben reeds getracht op hvgie-
i` nische gronden, doelmatige onderwijsuren te be- Q
§ pleiten.
·¢ Voorloopig evenwel zonder resultaat.
- Er is een strooming onder paedagogen en school-
artsen naar het voormiddag-onderwijs, zooa.ls dat in
"~ enkele steden in Duitschland is ingesteld.
g` Men wil een schooltijd van 9 tot ] uur en de
namiddagschooluren geheel later vervallen en wijden
. aan spel en sport onder deskundige leiding.
. ln de eerste plaats heeft men phïsiologische gron-
. den voor dit stelsel aangevoerd, en hoewel toestan-
* den in Duitschland niet geheel niet Hollandsche zi_jn
ï te vergelijken, zijn in beginsel de daar aangevoerde
Q gronden ook hier van toepassing. ’
ï;_ Het is bekend, dat een orgaan in het menschelijk
lichaam, dat den meesten arbeid verricht, ook den
grootsten bloedaandrang lreeft, zoodat na den maal-
2 tijd het bloed hoofdzakelijk is opgehoopt in de
L spijsverteringsorganen, terwijl de andere deelen van
het lichaam zich met het overige moeten vergenoe-
gen, zoodat daar niet meer aanwezig is dan noodig
is voor de allernoodigste functies. Gedurende de
{ spijsvertering neigt de mensch tot slaap, en is deze
” tijd dus zeer ongeschikt voor geestelijke inspanning.
Hier zoowel als in Duitschland houdt de arbeider
i zijn hoofdmaaltijd op het midden van den dag. Wan-
t neer de kinderen dus om half 2 wederom op de
* school moeten zijn, zullen htunne hersenen minder
. bloed bevatten en dus minder geschikt zijn arbeid
te verrichten, de kinderen worden spoedig vermoeid,
j hun opnierkzaamheid lijdt daardoor en er is eene
algemeene lusteloosheid voor geestelijk werk.
Een kind. wiens hersenen nog in een toestand
van ontwikkeling zijn. moet zich grootere inspan-