HomeSchoolartsenPagina 29

JPEG (Deze pagina), 599.21 KB

TIFF (Deze pagina), 6.09 MB

PDF (Volledig document), 35.95 MB

27
ouders wordt overgelaten of zij ook in de kosten
· · - · willen bijdragen of daartoe onmachtig zijn. I I
Op deze scholen zijn de leervakken zooveel moge-
lijk ingekrompen, zoodat slechts onderwijs wordt ge-
' geven in de allesnoodigste vakken, als lezen. schrij-
ven, rekenen, aardrijkskunde en moedertaal.
De kosten zijn niet hoog en worden bijv. te Dort-
mund berekend op 45 ptenn. voor elk kind, met de
onderwijskosten ongeveer het dubbele per dag.
Veel heeft een dergelijke boschschool vóór, boven
vacantiekolonies en herstellingsoorden, omdat het
verblijf er langduriger ie, minstens 33 maanden en
- omdat de kinderen niet geheel aan de ouderlijke om-
geving ontwennen, waar ze toch na een vacantie-
kolonie te hebben bezocht, weer terug moeten keeren.
Bovendien zijn de kosten aanmerkelijk lager.
‘ De resultaten, die voornamelijk in het lichaams-
gewicht en het uiterlijk van de kinderen tot uitdruk-
king komen, zijn verrassend en de kosten overwaard.
Q En ten slotte moet dit srsteem oeeonoinisch wer-
Y ken - het is beter, dat de onkosten voor Gemeente
. of Staat dan worden gemaakt, als er nog kans be-
staat, dat de zwakken genezen en een betrekking
kunnen gaan bekleeden voor hun later leven, dan
dat zelfde geld ten koste te leggen aan ongenees-
lijke zieken, die thuis niet verpleegd kunnen worden
en na maanden of jaren in een ziekenbnie of her-
stellingsoord sterven.
De groote sommen, die nu besteed worden telken
jare, in elke gemeentehuishouding aan geneeskundige
verzorging· der armlastingen, aan opname-kosten.
enz., zouden voor een deel beter kunnen worden
j aangewend - n.l. om ziekten te voorkomen.
Het is dus te wensclien, dat in de toekomst de
liefdadigheidsvereeniginger1, vaeantiekolrunie-besturen.
en wat er op dat gebied meer moge bestaan. met
het bestuur der gemeente in overleg treden, op welke
wijze beschikbare gelden het nuttigst kunnen worden
aangewend met het oog op de inrichting van bosch-
scholen