HomeSchoolartsenPagina 28

JPEG (Deze pagina), 639.90 KB

TIFF (Deze pagina), 6.09 MB

PDF (Volledig document), 35.95 MB

i
Q 26
t Het lichaam gezond en krachtig te maken is een
Q eerste vereischte, daarnaast de_ geestelijke ontwikke- _ , .
{ ' ' ling niet uit het oog verliezen, ziedaar de bedoeling,
_ die men heeft met de oprichting van boschscholen.
1 De groote steden voelen uit den aard der zaak
het meest de behoefte voor deze soort scholen - de
ï kinderen uit de arbeidersbuurten, waar nauwelijks
t daglicht doordringt en van voldoende versche lucht
J dus geen sprake kan zijn, hebben inde eerste plaats,
z als voorwaarde voor een gezond leven, deze inrich-
j tingen noodig.
j Zoo hebben Berlijn, Londen, Dortmund hunne
= Bosehscholen. Des morgens verlaten de kinderen .
j tijdig de ouderlijke woning met train of trein en be-
` reiken na een half uur (in Londen na een uur) de
J school, krijgen er hun eerste ontbijt, bestaande uit
j melk en brood, ontvangen hun onderricht gedurende · r
. 2 uren, gebruiken hun tweede ontbijt om ll uur,
* bestaande uit brood en vleesch, en hun middagmaal
{ om 1 uur, bestaande uit vleesch. groenten en aard-
Q appelen, waarna zij in hun ligstoelen onder toezicht T
2 in den lighal een paar uren (tot 3 uur) doorbren- ;
gen; vervolgens wordt gespeeld en gewandeld in het
bosch oi eenigen tijd aan tuinarbeid besteed, waar-
na de kinderen om 5 uur weder huiswaarts
€ keeren.
; Er worden slechts Ft klassen gehouden voor kin-
5 deren tusschen 8 en 12 jaar: de jongsten ontvangen
er gedurende 4 halve uren onderricht, de ouderen
E gedurende 5 halve uren (S-ll).
j Na elk half uur wordt eenige minuten gepauzeerd.
V Bij gunstig weer wordt onderwijs gegeven in het
3 bosch, de kinderen zitten in een halven cirkel om 1
` <nderwijzer of onderwijzeres.
? Bij regen wordt in het gebouw, dat gewoonlijk
slechts van hout is opgetrokken, onderwezen.
i Ook de maaltijden vinden in het gebouw plaats, ,
‘ elosetinrichtingen, kleedkamer. drinkwater en wasch-
p gelegenheid zijn daar eveneens ondergebracht.
· De lighal is een overdekte tent, waar 100 kinde-
ren op hun ligstoelen kunnen plaats nemen.
§ De kosten worden gedragen door de stad, in ver-
ï eeniging niet lietdadigheidsinstellingen en aan de