HomeSchoolartsenPagina 27

JPEG (Deze pagina), 537.87 KB

TIFF (Deze pagina), 6.08 MB

PDF (Volledig document), 35.95 MB

Als een bijzondere soort schoolinriehting moet
` worden aangezien de z.g.
BOSCHSCHOOL.
ln verschillende geïllustreerde tijdschriften is in de
laatste jaren gewezen op het nut van deze soort
onderwijsinrichting, die zoowel in Engeland als in
Duitschland zeer gunstige resultaten aanwijst.
Tijdig hulp verleenen op een leeftijd, dat nog
genezing resp. verbetering mogelijk is, aan een deel
der schooljeugd, is de grondgedachte geweest bij de
oprichting dezer scholen.
Bijna de helft der ziekten van schoolgaande kinde-
ren bestaat uit bloedarmoede, scrofulose en tubercu-
lose, ziekten. zooals bekend, die zich door tijdige
voorzorgsmaatregelen, gezonde leefwijze en goede
_ voeding laten genezen of althans zeer veel laten vcr-
beteren.
Een groot deel der bloedarmoede is toe te schrij-
ven aan onvoldoende voeding en gebrek aan fris- '
sche lucht en waar het lichaam niet voorzien wordt
van degelijk en genoegzaam voedsel, daar weigeren
de hersenen het geestelijk voedsel op te nemen. dat
hun in te groote dosis wordt toegevoerd.
De bedoeling van een boschschool nu is. die zieke
kinderen, die niet door geneesmiddelen uit de apo-
theek kunnen worden geholpen, en niet ziek genoeg
zijn om intellectueele ontwikkeling te onthouden, op
' afdoende wijze geest en lichaam te dienen.
­ Even als men aan de geestelijk zwakken, de
achterlijke kinderen. bijzondere eischen stelt en deze
bijeenbrengt in afzonderlijke scholen, om door bij-
zondere leerkrachten nog aan hun geestelijke opvoe-
ding te werken, evenzoo kan men aan lichamelijk
zwakken niet die eisehen stellen. die men aan de
kinderen der normale sch·olen stellen mag.
ln een gezond lichaam kan slechts een gezonde
geest huizen.