HomeSchoolartsenPagina 26

JPEG (Deze pagina), 569.76 KB

TIFF (Deze pagina), 6.08 MB

PDF (Volledig document), 35.95 MB

E
24
i klasse en kleine burgers bestaat. Zich geheel ont-
5 kleeden om.een bad te nemen geldt bij velen als iets
{ ongeoorloofde of onnoodigs; men vergenoegt zich er
·ï mee gezicht en handen even nat te maken en ai te
drogen.
Het behoeft wel geen betoog van hoe een groote
, waarde geregelde lichaamsreinigingen zijn, en hoe
ze uit een hygiënisch zoovvel als uit een reinheids-
Q oogpunt voor een ieder noodzakelijk zijn, hoeveel te
Q meer voor arbeiders, die den ganschen dag zweten
en in stof en vuil arbeiden.
. Het is algemeen bekend, hoe geregelde verzorging
‘ van de huid grooten invloed heeft op den gelreelen
Q gezondheidstoestand; zoowel ter voorkoming van
plaatselijke huidziekten als voor de algemeene functie
der organen is een frissche huidreiniging onont-
·j heerlijk.
Bloedsomloop, hartsvverking. ademhaling, stofwis-
, seling en bloedvorming staan met huidverzorging in
a verband. Geregelde afvvassching staalt het lichaam
·V en maakt het minder gevoelig.
Het baden moet dus als een heilbrengende hvgië-
F nische maatregel in de school toegejuicht Worden. '
Het is een genot om te zien, hoe tegelijkertijd een
20-tal kinderen, op een eenigszins verdiept gedeelte
van den cementvloer, ingezeept staan en door een
uitgebreide lauw-warme douche bestraald Worden.
; Eenmaal per week wordt aan elke klasse gelegen-
heid gegeven, zulk een bad te nemen, een speciaal
bediende is met de leiding belast en aangewezen hier
toezicht te houden en de temperatuur van het vvater
_ te regelen.
Q Van de ouders wordt toestemming gevorderd en
de schoolarts moet voor elk kind afzonderlijk uit- ’
, maken of het baden mag of dat er lichamelijke af- .
° xvijkingen zijn. die baden minder wenschelijk maken.
l