HomeSchoolartsenPagina 22

JPEG (Deze pagina), 638.76 KB

TIFF (Deze pagina), 6.06 MB

PDF (Volledig document), 35.95 MB

9 20
l, Een te hooge vochtigheidsgraad der omgevende
g lucht werkt vermoeiend en slaperig. Een ieder kent
·, het drukkende gevoel van moeilijke ademhaling in
l warm-vochtige atmosfeer en het verkwikkende, op-
wekkende gevoel, te ademen in een hooge droge
', berglucht. Deze voehtigheidsgraad der lucht dient
t echter nog verder te worden bestudeerd, alvorens
F men tot alleszins betrouwbare gevolgtrekkingen mag
j besluiten en middelen ter verbetering aanwendt.
` De reiniging der lokalen laat in de meeste
" scholen te wenschen over, gewoonlijk. bepaalt zich
die tot één- of hoogstens tweemaal per week. v
j lllensehelijk zon het zijn dagelijks, na afloop der l
schooluren, de vloer vochtig op te nemen en met
een vochtigen doek de banken en verdere meubelen j
j af te vegen om de lucht zooveel mogelijk stoivrij te
T maken.
j Vooral in de nieuwere gebouwen met vloeren van
Q beton, houtgraniet of linoleum en waar overtollige
{ meubelen niet voorkomen, gaat dergelijk reinigings-
werk vlug. `
’ Vooral ook moeten gvmnastieklokalen voortdurend
gereinigd worden; door marcheeren, springen, enz.
C wordt de stof omhoog gejaagd en daar de lichaams-
Q oefeningen een snellere en diepere ademhaling met
zich brengen, is het noodzakelijk, dat dit in een
{ zooveel mogelijk stofvrije lucht geschiedt.
’ Vaar houten vloeren zijn wordt sedert eenigen
f tijd aanbevolen de z.g. stofbindende olie, zoodat door
lj beweging de stof niet kan vrij komen. .
¥ Bedenkingen zijn daartegen ingebracht op oeeono-
X mische gronden; het hout zou door zich vormende
, vetzuren spoedig verteren en het bedekken met
zwarte korsten stof en vuil een onfrisschen indruk
j maken.
Zoolang evenwel geen ander middel gevonden is
i en planken vloeren bestaan, zal men op hvgiënische
3 gronden deze methode niet mogen verlaten en is het
i in ieder geval beter, dat de stof schadeloos op den
. vloer gebonden ligt, dan dat ze bij elke beweging
o1nhoog stuift en de longen der kinderen binnendringt.
l
l